Działalność dydaktyczna

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

PROWADZONE  ZAJĘCIA (WYBÓR)

Wykłady

 • Technologia i techniki malarskie (technika olejna) – III rok na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki (15 godz.) – od 2009 r.
 • Technologia i techniki sztuk plastycznych – I rok na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki (30 godz.) – od 2012 r.
 • Zarys problematyki konserwatorskiej malarstwa i rzeźby – IV r. na kierunku ochrona dóbr kultury (30 godz.) – do 2012 r.
 • Podstawy technologii technik sztuk plastycznych – II r. na kierunku ochrona dóbr kultury (30 godz.)- od 2012 roku
 • Zarys problematyki konserwatorskiej malarstwa i rzeźby – IV rok Ochrony Dóbr Kultury (Konserwatorstwo – 30 godz.) – 2005 – 2012 r.
 • Zarys technologii i technik sztuk plastycznych dla uczestników Podyplomowego Studium Muzealniczego (4 godz.) – do 2013/2014
 • Wewnętrzne i zewnętrzne funkcje muzeum dla uczestników Studium podyplomowego w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną (4 godz.) – od 2014/2015 r.
 • Podstawy opieki i profilaktyki konserwatorskiej nad detalami architektonicznymi i zabytkami ruchomymi dla uczestników studiów podyplomowych w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej, 2014/2015 (4 godz.)

Ćwiczenia

 • Technologia i techniki malarskie – technika olejna (od 2014/15 p.t: Historyczne techniki artystyczne – technika olejna) – III r. na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki (30 godz.)
 • Pracownia kopii malarstwa nowożytnego – V r. na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki (150 godz.)

Seminaria

 • Seminarium magisterskie – V r. na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki (15 godz.)
 • Seminarium magisterskie – VI r. na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki (15 godz.)
 • Seminarium doktoranckie – dziedzina: sztuki plastyczne, dyscyplina: konserwacja i restauracja dzieł sztuki (15 godz.)

Promotor prac dyplomowych magisterskich (teoretyczno-badawczych)

 • Malwina Wypchło, Współczesne pulmenty syntetyczne i ich zastosowanie w pozłotnictwie; obrona: 17.11.2008 r.
 • Magdalena Kapka, Technika i technologia Potyczki jeźdźców w krajobrazie Pietera Meulenera na tla XVII-wiecznego malarstwa flamandzkiego; obrona: 17.11.2008 r.
 • Agata Lubochońska, Technika i technologia obrazu Madonna z Dzieciątkiem i świętymi naśladowcy Gulio Cesare Procacciniego – próba datowania i określenia proweniencji obrazu; obrona: 17.11.2008 r.
 • Dominika Sikorska, Warsztat malarski obrazu Jazda na ośle Tomása Muñoz Luceny na tle technik malarstwa europejskiego przełomu XIX i XX wieku; obrona: 12.06. 2008 r.
 • Aleksandra Hadała, Badanie możliwości zastosowania temperowych farb na bazie gumy arabskiej w malarstwie tablicowym; obrona: 15.06.2009 r.
 • Karolina Pyrkosz, Technika XVII – wiecznego malarstwa olejnego na blasze miedzianej na przykładzie obrazu Krajobraz arkadyjski ze sceną mitologiczną Cornelisa van Poelenburgha (1595-1698); obrona: 25.11.2009 r.
 • Agnieszka Fereitag, Technika rysunku wykonanego metalowym stylusem – historia, rekonstrukcja, współczesne modyfikacje; obrona: 25.11.2009 r.
 • Aleksandra Szarszewska, Metody przenoszenia rysunku w malarstwie nowożytnym (XV-XVIII w.) na podstawie traktatów; obrona: 25.11.2009 r. – praca nagrodzona
 • Agnieszka Kuligowska, Technika i technologia impastowych zdobień występujących w religijnych obrazach ludowych kręgu łowickiego; obrona: 21.06.2010 r. – praca nagrodzona
 • Barbara Michałowska-Muczyń, Obraz Portret Karola I pochodzący ze zbiorów prywatnych – próba datowania obrazu i określenia jego proweniencji na podstawie analizy stylu oraz warsztatu malarskiego, obrona: 21.06.2010 r.
 • Monika Kwiatkowska, Technika i technologia obrazu Teodora Hosemanna pt. Zabawa dzieci z bocianem z Muzeum Narodowego w Poznaniu na tle warsztatu malarskiego w XIX-wiecznej Europie; obrona: 21.06.2010 r.
 • Małgorzata Perz, Technologia i technika malowania zwierciadeł w wybranych tankach pochodzących ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; obrona: 28.11.2011 r. – praca nagrodzona
 • Daria Zasada-Kłodzińska, Identyfikacja proteinowych spoiw malarskich w obiektach zabytkowych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z prekolumnową derywatyzacją aminokwasów; obrona: 26.06. 2012 r.- praca nagrodzona
 • Sylwia Ziemlewicz, Technika i technologia szkicu malarskiego Alfreda Wierusza-Kowalskiego pt.: Przed burzą pochodzącego z Muzeum Okręgowego w Suwałkach; obrona: 24.06.2013 r.
 • Weronika Rejter, Technologia i technika dekoracji malarskich występujących na XVIII-XIX-wiecznych skrzyniach posagowych pochodzących z terenów nadwiślanych (kulturowo wiązanych ze środowiskiem menonitów); obrona: 07.07. 2014 r. – praca wyróżniona
 • Klaudia Rajmann, Technika XVIII – wiecznych dekoracji malarskich Gotfrida Eskiela w regionie Nordland (Norwegia) (Technique eighteenth – century painting decoration Gotfrida Eskiela in the region Nordland, Norway); obrona: 3.09.2014 r. – praca nagrodzona
 • Alicja Mogielska, Badania techniki i technologii obrazu Józefa Szermentowskiego pt.: Rynek w Sandomierzu (Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy)
 • Irmina Kupka, Technika i technologia obrazu pt.: Madonna z Dzieciątkiem autorstwa Borowskiego(?) z Muzeum Narodowego w Poznaniu
 • Elżbieta Hałaszkiewicz, Zagadnienia technologii i techniki malarstwa Henryka Pillatiego na przykładzie obrazu Bitwa pod Grunwaldem ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu
 • Milena Radzimska, Impasty w malarstwie na podłożu tekturowym na przykładzie obrazu Marcina Kitza pt. Krowy na pastwisku (1932 r.) z Muzeum Narodowego w Kielcach

Prace dyplomowe magisterskie (teoretyczno-badawcze) recenzowane

 • Małgorzata Chudy, Warsztat malarski w gotyku, renesansie, baroku na podstawie przedstawień pracowni; promotor: prof. dr Józef Flik; obrona: 09.01.2006 r.
 • Iwona Szewczyk, Obraz Chrystus z Sercem Gorejącym z Nysy. Studium warsztatu malarskiego; promotor: prof. Józef Flik; obrona: 07.07. 2006 r.
 • Dagmara Wojak, Problematyka konserwacji XIX-XX-wiecznych obrazów olejnych wykonanych na podobraziach naklejonych na płótno; promotor: dr hab, Dariusz Markowski; obrona: 07.07.2006 r.
 • Elena Bukiej, Kopia malarstwa późnogotyckiego – próba odtworzenia techniki i technologii; promotor: dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik; obrona: 20.11.2006 r.
 • Paulina Gref, Technika i technologia dzieł wybranych malarzy toruńskich, promotor: prof. Józef Flik; obrona: 20.11. 2006 r.
 • Joanna Zyzik, Problemy estetyczne konserwacji i restauracji złoceń rzeźby polichromowanej w korelacji z zabytkową warstwą malarską; promotor: prof. dr B. Rouba; obrona: 29.11.2006 r.
 • Paulina Cielecka, Historyczne metody transferu na przykładzie obrazu pt.: Cierniem koronowanie; promotor: prof. dr Bogumiła Rouba; obrona: 29.06.2007 r.
 • Michał Piotr Lasek, Środki do izolacji kitów stosowanych do uzupełniania zaprawy; promotor: prof. dr hab. Dariusz Markowski; obrona: 29.06.2007 r.
 • Edgar Pill jun., Obrazy akrylowe – technika, stan zachowania, problematyka konserwacji; promotor: dr hab. Dariusz Markowski, prof. UMK; obrona: 20.09.2007 r.
 • Katarzyna Róg, Rekonstrukcja impastów w malarstwie ściennym przy użyciu współczesnych materiałów, promotor: dr Ewa Roznerska-Świerczewska; obrona: 15.06.2009 r.
 • Anna Małgorzata Ziemecka, Oświetlenie zabytków ruchomych we wnętrzach kościelnych, promotor: prof. Dariusz Markowski; obrona: 15.06.2009 r.
 • Ewa Anna Mitura, Matowanie pozłoty według Manuskryptu Strasburskiego, promotor: dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik; obrona: 15.06.2009 r.
 • Magdalena Karolina Zacharska, Różnice w metodach uzupełnień uszkodzonych malowideł ściennych na przykładzie Istituto Centrale del Restauro w Rzymie oraz szkoły florenckiej Fortezza da Basso; promotor: dr Ewa Roznerska – Świerczewska; obrona: 15.06.2009 r.
 • Justyna Danuta-Walczak, Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej malowideł ściennych wykonanych w technice olejnej na podłożu wapienno-piaskowym i gipsowym; promotor: dr Ewa Roznerska – Świerczewska; obrona: 15.06.2009 r.
 • Ewa Luiza Benedyk, Rekonstrukcja złoceń i srebrzeń w malarstwie ściennym wykonane przy zastosowaniu różnych metod punktowania; promotor: dr Ewa Roznerska – Świerczewska; obrona: 15.06.2009 r.
 • Kamila Matwiejszyn, Sposoby patynowania i różnicowania kolorystycznego złoceń w oparciu o dawne techniki oraz współczesne metody; promotor: prof. dr B. Rouba; obrona: 25.11.2009 r.
 • Emilia Mielcarek, Wybrane zagadnienia technologiczno- konserwatorskie XIX- i XX- wiecznych obrazów wykonanych w technice chudej tempery na płótnie; promotor: prof. D. Markowski; obrona: 25.11.2009 r.
 • Ewelina Jankowska, Odtwarzanie obrazów przy pomocy kopiowania oraz technik drukarskich i komputerowych, promotor: prof. dr hab. Józef Flik; obrona: 22.11.2010 r.
 • Dagmara Kończalska, Podstawy tworzenia projektu konserwatorskiego oraz monitorowanie procesów konserwatorskich na przykładzie obrazu Św. Leonard z kościoła p.w. św. Bonawentury w Pakości, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych; promotor: prof. Bogumiła Rouba; obrona: 27.06.2011 r.
 • Ilona Głuchowska- Pietruszak, Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej na szklanym podobraziu; promotor: prof. Dariusz Markowski, obrona: 27.11. 2011 r.
 • Angelika Lament-Kosińska, Badania radarowe na modelu uszkodzonych i konserwowanych tynków polichromowanych; promotor: dr hab. Robert Rogal; obrona: 28.06.2012 r.
 • Sylwia Kudła, Technika i technologia wykonania dekoracji malarskiej z I połowy XV wieku w kościele p.w. śś. Piotra i Pawła w Mariance k. Pasłęka; promotor: prof. dr Józef Flik; obrona: 13.11.2012 r.
 • Magdalena Chomiak, Teoria perspektywy na podstawie traktatów i badań własnych; promotor: dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik, prof. UMK; obrona: 24.06.2013 r.
 • Klaudia Braciszewska-Kannenberg, Tonda pejzażowe, przypisywane kręgowi Jana Brueghla Starszego z kolekcji Wiesława Litewskiego, Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu – oryginał czy falsyfikat?; promotor: dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik, prof. UMK; obrona: 7.07.2014 r.
 • Magdalena Szalak, Technologia i technika obrazu pt.: Jezus ukazujący się niewiastom, dat. Ok. 1600 r. z kolekcji prof. Wiesława Litewskiego, Muzeum Uniwersyteckie, UMK w Toruniu; promotor: dr hab. Justyna Olszewska- Świetlik, prof. UMK; obrona: 7.07.2014 r.

Opieka naukowa nad doktorantami i osobami ubiegającymi się o nadanie stopnia doktora (w charakterze promotora, promotora pomocniczego lub opiekuna naukowego) z podaniem tytułów rozpraw doktorskich – 2 przewody

 • Przewód doktorski mgr Magdaleny Sitkiewicz w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu; temat: Inspiracja warsztatem malarskim Konrada Krzyżanowskiego – od kopii do własnych realizacji – zakończony 20 stycznia 2014 r.
 • Przewód doktorski mgr. Łukasza Nawrockiego w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu; temat: Studium warsztatu malarskiego Rafaela Santi – otwarcie przewodu w lutym 2013 r.