Prace naukowo-badawcze, działalność konserwatorska i artystyczna

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH I DOROBKU NAUKOWYM

Wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych

 • Elżbieta Basiul, Kopiowanie obrazów sztalugowych jako składnik edukacji konserwatorskiej, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXX, Toruń 1998
 • Elżbieta Basiul, Wybrane problemy retuszu obrazów sztalugowych, III Międzynarodowa Naukowo – Praktyczna Konferencja p.t.: Problemy zbiorów, konserwacji, restauracji i ekspertyz muzealnych zabytków, Kijów 2001
 • Elżbieta Basiul, Droga powstawania określonych efektów kolorystycznych na powierzchniach obrazów sztalugowych, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXII, Toruń 2002
 • Elżbieta Basiul, Badania technologiczne gotyckiego tryptyku z Matką Boską Apokaliptyczną, św. Katarzyną i św. Barbarą z Bazyliki Katedralnej we Włocławku, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, nr 3, 2001
 • Elżbieta Basiul, Gotycki drewniany ołtarz z kościoła w Chichach na Dolnym Śląsku – przebieg konserwacji, IV Międzynarodowa Naukowo – Praktyczna Konferencja p.t. Restauracja muzealnych dóbr kultury we współczesnych warunkach, Kijów 2003
 • Elżbieta Basiul, Gotycko-manierystyczny ołtarz z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Świebodzinie – historia, konserwacja i restytucja zabytku w świetle badań technologicznych, ARS LONGA – VITA BREVIS, Tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki, Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci profesora Zbigniewa Brochwicza, Toruń 18-19 X 2002, Toruń 2000
 • Elżbieta Basiul, Próba ustalenia techniki retuszu obrazów sztalugowych na podstawie przeprowadzonych prób malarskich, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXIV, z. 357, Toruń 2005, s. 3 – 38, PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 0208-533X
 • Elżbieta Basiul, Główny ołtarz w kaplicy szpitalnej p.w. św. Doroty w Żaganiu na Dolnym Śląsku – przebieg konserwacji i restauracji, V Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja pt. Problemy badań, konserwacji, restauracji oraz ekspertyz zabytków muzealnych, Kijów 2005 (tezy wypowiedzi), s. 17 – 20
 • Elżbieta Basiul, Metody analizy mikropróbek polichromii w badaniach konserwatorskich XVII-wiecznej chrzcielnicy z kościoła p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Rybnicy Leśnej [w:] Techniki analityczne w konserwacji zabytków, Seminarium i warsztaty, Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. R. Szewalskiego w Gdańsku, Gdańsk 2006 (współautor: Adam Cupa), s. 102 -106, ISBN 83-88237-26-8
 • Elżbieta Basiul, Aktualne metody badań dzieł sztuki, a programowanie prac konserwatorsko-restauratorskich. Analiza wybranych projektów badawczo-konserwatorskich (Current methodology of study of works of art versus planning of conservation and restoration works – analyses of selected research and conservation projects), międzynarodowa konferencja pt. Sztuka konserwacji i restauracji. Cesare Brandi (1906-1988). Jego myśl i debata o dziedzictwie. Sztuka konserwacji – restauracji w Polsce (The Art of Conservation and Restoration. Cesari Brandi (1906-1988), His thought and the heritage debate. Art of conservation – restoration in Poland), pod red. Iwony Szmelter, Moniki Jadzińskiej, Wyd.: Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita SA, Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie i Krakowie, Warszawa 2007, s. 116 -127, ISBN: 978-83-60192-46-7, ISBN: 978-83-922954-3-3
 • Elżbieta Basiul, Współczesne techniki analityczne w badaniach technologicznych zabytków na przykładzie gotyckiego ołtarza z Katedry we Włocławku [w:] Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr art. kons. Józefowi Flikowi, red. Justyna Olszewska-Świetlik, Wyd. UMK, Toruń 2007 (współautorzy: Adam Cupa, Jarosław Rogóż, Franciszek Rozpłoch, Paweł Szroeder), s. 128 -141, ISBN: 978-83-231-2135-0
 • Elżbieta Basiul, Badania konserwatorskie malowideł ściennych w kościele parafialnym p. w. św. Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXVIII, Toruń 2010, s. 169 -186, PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 0208-533X
 • Elżbieta Basiul, The tradition of research on works of art of art in Torun school of conservation [w:] Technology and technique in research on the works of art. Ars sine scientia nihil est, Printing: Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, s. 27 – 30, ISBN 978-83-231-2852-6
 • Elżbieta Basiul, Między estetyką a etyką konserwatorską – analiza wybranych realizacji konserwatorsko – restauratorskich z terenu województwa lubuskiego [w:] Wokół zagadnień zabytku po konserwacji i restauracji, pod red. Elżbiety Szmit-Naud, Bogumiły J. Rouba, Joanny Arszyńskiej, wyd.: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Toruńskiej Szkoły Konserwacji, Warszawa-Toruń 2012, s. 365 – 377, ISBN 978-83-63260-12-5

Wykaz autorskich monografii

 • Warsztat malarski gotyckiego tryptyku z Matką Boską Apokaliptyczną, św. Katarzyną i św. Barbarą z bazyliki katedralnej we Włocławku, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2007 (stron 231), ISBN: 978-83-231-2118-3

Wykaz współautorskich publikacji naukowych i udział w opracowaniach zbiorowych

 • Elżbieta Basiul, Fresk tyrolski – próba rekonstrukcji i modyfikacji, współautor Z. Brochwicz, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XVIII, z. 227, Toruń 1991
 • Elżbieta Basiul, Materiały i techniki malarskie w średniowiecznych malowidłach ściennych w domu dawnego Bractwa Kupieckiego przy ulicy żeglarskiej 5 w Toruniu, współautorzy: Z. Brochwicz, J. Domasłowski, M. Górzyńska, J. Wiklendt, UMK, Rozprawy, Toruń 1991
 • Katalog dzieł sztuki ofiarowanych Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu przez profesora Wiesława Litewskiego, red. J. Flik i J. Poklewski (w tym : E. Basiul, J. Olszewska-Świetlik, Zagadnienia technologiczno-konserwatorskie), Toruń 2003
 • Elżbieta Basiul, Adam Cupa, Metody analizy mikropróbek polichromii w badaniach konserwatorskich XVII-wiecznej chrzcielnicy z kościoła p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Rybnicy Leśnej [w:] Techniki analityczne w konserwacji zabytków, Seminarium i warsztaty, Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. R. Szewalskiego w Gdańsku, Gdańsk 2006, s. 102 – 106, ISBN 83-88237-26-8
 • Elżbieta Basiul, Adam Cupa, Wojciech Bartz, Badania diagnostyczne w konserwacji i restauracji zabytków [w:] Problemy konserwacji i badań zabytków architektury, Gdańsk 2008, s. 195 – 224
 • Polsko – Rosyjska Szkoła Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Studzienka 2007 (program unijny INTERREG IIIA/TACIS CBC – Program sąsiedztwa: Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej), ISBN 978-83-92809-0-4
 • Elżbieta Basiul, Adam Cupa, Wojciech Bartz, Diagnosticzeskije issledowania w ochranie i restawracji pamiatnikow strany [w:] Probliemy restawracji i issledowanji pamiatnikow architektury, Gdańsk 2008, s. 199 – 228
 • Polsko – Rosyjska Szkoła Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Studzienka 2007 (program unijny INTERREG IIIA/TACIS CBC – Program sąsiedztwa: Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej), ISBN 978-83-92809-4-2 (wersja rosyjskojęzyczna)
 • Elżbieta Basiul, Justyna Olszewska–Świetlik, Dorobek naukowy, konserwatorski, badawczy i artystyczny prof. Józefa Flika [w:] Badania Technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopie. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr art. kons. Józefowi Flikowi, Toruń 2007, s. 66 – 77 (red. Justyna Olszewska – Świetlik), ISBN 978-83-231-2135-0
 • Elżbieta Basiul, Adam Cupa, Jarosław Rogóż, Franciszek Rozpłoch, Paweł Szroeder, Współczesne techniki analityczne w badaniach technologicznych zabytków na przykładzie gotyckiego ołtarza z Katedry we Włocławku [w:] Badania Technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopie. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr art. kons. Józefowi Flikowi, Toruń 2007, s. 128 – 141 (red. Justyna Olszewska – Świetlik), ISBN 978-83-231-2135-0
 • Elżbieta Basiul, Jarosław Rogóż, Paweł Szroeder, Józef Flik, Robert Rogal, Techniki analityczne w datowaniu obrazów olejnych, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXVI, z. 386, Toruń 2008, s. 103 -110, PL ISSN 0600-1232, PL ISSN 0209-533X
 • Agata Lubochońska-Anusiak, Elżbieta Basiul, Obraz Madonna z Dzieciątkiem i Świętymi przypisywany naśladowcy Giulia Cesarego Procacciniego – próba datowania i określenia proweniencji dzieła na podstawie badań techniki malarskiej, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLII, z. 402, Toruń 2011, s. 341 – 373, PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 0208-533X
 • Elżbieta Basiul, Jacek Stachera, Konserwacja zabytkowych elementów włączonych do nowej nastawy ołtarzowej [w:] Parafia św. Marii Magdaleny w Sompolnie na tle historycznym, red. Ks. Wojciech Krzywański, ks. Kazimierz Rulka, Włocławek 2011, s. 437 – 456, ISBN 978-83-89865-22-9
 • Magdalena Kapka, Elżbieta Basiul, Technika i technologia obrazu Potyczka jeźdźców w krajobrazie Pietera Meulenera z Muzeum Narodowego w Poznaniu na tle flamandzkiego warsztatu malarskiego w XVII wieku – analiza porównawcza, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLIV, z. 414, Toruń 2013, s. 183 – 202,
 • PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 0208-533X
 • Elżbieta Basiul, Magdalena Kapka, Technika i technologia obrazu Potyczka jeźdźców w krajobrazie Pietera Meulenera z Muzeum Narodowego w Poznaniu na tle flamandzkiego warsztatu malarskiego w XVII wieku – analiza porównawcza, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, z. 414, 2013, XLIV, s. 183 – 202
 • Elżbieta Basiul, Klaudia Rajmann, Decorations from the Luis Philippe Room painted by Gottfried Ezekiel in comparison to European wallpapers painted on canvas [w:] Landbruksskolen. Fra prestegård til kultursenter, red. Jorulf Haugen, Bodø, 2015, s. 150-102
 • Elżbieta Basiul, Jarosław Rogóż, Próba określenia przydatności współczesnych metod diagnostycznych w ocenie autentyczności obrazu pt.: Nicea przypisywanego I. K. Ajwazowskiemu, [w:] Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX i XX wieku. Zagadnienia konserwatorskie, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 13-18

Streszczenia w materiałach konferencyjnych krajowych

 • Elżbieta Basiul, The tradition of research on works of art in Toruń school of conservation (Tradycja badań dzieł sztuki w toruńskiej szkole konserwacji zabytków). International Conference, Technology and technique in research on the works of art – Ars sine scienta nihil est, Abstracts of the Papers; Nicolaus Copernicus University in Torun, University Museum, Poland, 25-26 November 2010, s. 18.
 • Elżbieta Basiul, Próba określenia przydatności współczesnych metod diagnostycznych w ocenie autentyczności obrazu pt.: Nicea przypisywanego I. K. Ajwazowskiemu, Abstrakty konferencji pt.: Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX i XX wieku, konserwacja i restauracja, Toruń 18 -19 październik 2012, s. 1; Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Elżbieta Basiul, Klaudia Rajmann, Analizy instrumentalne oraz tradycyjne badania mikrochemiczne w rozpoznawaniu techniki i technologii dekoracji Gottfrieda Ezekiela z Pokoju Ludwika Filipa w Bodø (Norwegia), Abstrakty konferencji pt. Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków, XIV edycja, 4-5 grudnia 2014, s. 34-35; Wydział Chemii (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych) UW, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa
 • Elżbieta Basiul, Badania pierwotnej kolorystyki budynków Zespołu Toru Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie; Abstrakty wystąpień konferencji p.t.: Kolor w architekturze historycznej. Cykl I. Wiek XIX i XX, Bydgoszcz 18-19 września 2014 roku, s. 24; Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Opracowane skrypty i podręczniki

 • Badania diagnostyczne w konserwacji i restauracji zabytków [w:] Problemy konserwacji i badań zabytków architektury. Praca zbiorowa pod redakcją Aleksandry Kociałkowskiej, Wyd. EFOZ, Gdańsk 2008; współautorzy: Adam Cupa, Wojciech Bartz, Polsko – Rosyjska Szkoła Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Studzienka 2007 (program unijny INTERREG IIIA/TACIS CBC – Program sąsiedztwa: Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej) – 15%, ISBN: 978-83-92809-0-4, ISBN: 978-83-92809-0-4-2 (wersja rosyjskojęzyczna)

Recenzje wydawnicze

 • Danuta Stępień, Tempera żółtkowa jako technika w malarstwie sztalugowym według dawnych przekazów i twórczości wybranych współczesnych artystów, Wydawnictwo ASP, Warszawa 2010
 • Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł ściennych, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2009
 • Ewa Roznerska-Świerczewska, Badanie techniki, technologii i stanu zachowania malowideł ściennych wybranych artystów Młodej Polski na terenie Wielkopolski, Toruń 2010
 • Dariusz Markowski, Sławomir A. Kamiński, Mirosław Wachowiak, Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej (Skrypty wykładów opracowane w ramach realizacji projektu: Innowacyjny program nauczania nowo powstałego Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej; Działanie V, Rozwój Polskich Uczelni), Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2010
 • Wokół zagadnień zabytku po konserwacji i restauracji pod red. Elżbiety Szmit-Naud, Bogumiły J. Rouba, Joanny Arszyńskiej, Wyd.: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Toruńskiej Szkoły Konserwacji, Warszawa-Toruń 2012 – recenzja czterech artykułów
 • Leonard Torwirt (1912-1967). Artysta malarz, konserwator zabytków, Toruń 2012. Katalog wystawy czasowej pod tytułem j. w. zorganizowanej w Muzeum Okręgowym w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu (29.11.2012 – 10.02.2013); kurator wystawy: Agata Rissmann, Alina Targowska; wystawa i katalog powstały w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Redakcja publikacji

 • Album Amicorum. Miedzy Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Józefowi Poklewskiemu, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2008 (inni redaktorzy: Piotr Birecki, Małgorzata Wawrzak, Juliusz Raczkowski), ISBN 978-83-231-2205-0

Wykaz artykułów oddanych do druku

 • Elżbieta Basiul, Magdalena Sitkiewicz, Jakie tajemnice kryją obrazy monachijczyków? Kilka nowych spostrzeżeń na temat warsztatu malarskiego Alfreda Wierusza-Kowalskiego – złożony do druku w publikacji posesyjnej (sesja naukowa Egzotyczna Europa. Malarstwo monachijskie 1870–1914 (Suwałki, 5–6 października 2015 r.)

Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

 • Zeszyty Naukowe Acta Universitatis Nicolai Copernici, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń – przewodnicząca komitetu redakcyjnego w latach 2007-2012
 • Członek Komitetu Naukowego redakcji pisma: Egyptian Journal of Archaeological and Restoration Studies (EJARS); Editor: Prof. Dr. Mohammad A. El-Gohary

INFORMACJA O AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ ALBO ARTYSTYCZNEJ WE WSZYSTKICH OBSZARACH WIEDZY, Z WYŁĄCZENIEM OBSZARU WIEDZY SZTUKA

Informacje o wystąpieniach na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych

 • Elżbieta Basiul, Wybrane problemy retuszu obrazów sztalugowych, III Międzynarodowa Naukowo – Praktyczna Konferencja p.t: Problemy zbiorów, konserwacji. restauracji i ekspertyz muzealnych zabytków, Kijów, Ukraina 22-24 czerwca 2001
 • Elżbieta Basiul, Gotycki drewniany ołtarz z kościoła w Chichach na Dolnym Śląsku – przebieg konserwacji, IV Międzynarodowa Naukowo – Praktyczna Konferencja p.t. Restauracja muzealnych dóbr kultury we współczesnych warunkach, Kijów, Ukraina 20-23 czerwca 2003
 • Gotycko-manierystyczny ołtarz z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Świebodzinie – historia, konserwacja i restytucja zabytku w świetle badań technologicznych, ARS LONGA – VITA BREVIS, Tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki, Sesja naukowa poświęcona pamięci profesora Zbigniewa Brochwicza, Toruń 18-19 X 2002, Toruń 2003
 • Poster: Elżbieta Basiul, Paweł Szroeder, Identyfikation of pigments and binders by raman spektroskopy aplication to the gothic triptych from the cathedral in Włoc-ławek, Międzynarodowe warsztaty w: Research Infrastructures for Cultural Heritage, International Centre Theoretical Physics, Triest, Italy, 12-13 grudzień 2005. Udział Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK – 50%
 • Badania współczesnych obrazów sztalugowych – cele, aktualne metody, perspektywy na przyszłość; sesja naukowa pt.: Warsztat nowoczesnego artysty; Koło Doktorantów, Wydział Sztuk Pięknych UMK, 30 listopad – 1 grudzień 2006 (współautorzy: Jarosław Rogóż, Paweł Szroeder, Adam Cupa)
 • Elżbieta Basiul, Rola badań diagnostycznych w konserwacji i restauracji zabytków, Kaliningrad, 28-29 maj 2007, Kaliningradskij Gosudarstwiennyj Techniczeskij Uniwersitet; Polsko-Rosyjska Szkoła Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Studzienka 2007
 • Elżbieta Basiul, Aktualne metody badań dzieł sztuki, a programowanie prac konserwatorsko-restauratorskich. Analiza wybranych projektów badawczo-konserwatorskich (Current methodology of study of works of art versus planning of conservation and restoration works – analyses of selected research and conservation projects), międzynarodowa konferencja pt. Sztuka konserwacji i restauracji. Cesare Brandi (1906-1988). Jego myśl i debata o dziedzictwie. Sztuka konserwacji – restauracji w Polsce (The Art of Conservation and Restoration. Cesari Brandi (1906-1988), His thought and the heritage debate. Art of conservation – restoration in Poland; 5-6 październik 2007, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa. Konferencja zorganizowana w ramach projektu Unii Europejskiej Culture 2000.
 • Elżbieta Basiul, Wyniki badań polichromii, wykład wygłoszony na sesji naukowej pt. Kościół w Kosieczynie – problem aranżacji gotyckiego wnętrza jednej z najstarszych świątyń drewnianych w Polsce w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2008 (14 wrzesień), Kosieczyn, kościół parafialny pw. śś. Ap. Szymona i Judy Tadeusza
 • Elżbieta Basiul, Miedzy nauką a sztuką konserwacji – poszukiwanie kompromisu na dziś i perspektyw na przyszłość, Wobec zabytku – tradycje i perspektywy postaw. Konferencja naukowa w 30-lecie śmierci prof. Jerzego Remera (4-5 grudzień 2009 r.), Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Elżbieta Basiul, Między estetyką a etyką konserwatorską – analiza wybranych realizacji konserwatorsko – restauratorskich z terenu województwa lubuskiego, Wokół zagadnień zabytku po konserwacji i restauracji. Konferencja naukowa w dniach 27-29 maja 2010, Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa WSP UMK, Toruń 2010
 • Elżbieta Basiul, The tradition of research on works of art of art in Toruń school of conservation (Tradycja badań dzieł sztuki w toruńskiej szkole konserwacji zabytków). International conference: Technology and technique in research on the works of art. Ars sine scientia nihil est, Nicolaus Copernicus University in Toruń, University Museum, 25-26 November 2010
 • Poster: Elżbieta Basiul, Paweł Schroeder, Identyfication of pigments and binders by raman spectroscopy application to the gothic triptich from the cathedral in Włocławek, Zakład Technologii i Technik Malarskich, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK Toruń, Instytut Fizyki UMK Toruń. International conference: Technology and technique in research on the works of art. Ars sine scientia nihil est, Nicolaus Copernicus University in Toruń, University Museum, 25-26 November 2010
 • Poster: Elżbieta Basiul, Adam Cupa, Metody analizy mikropróbek polichromii w badaniach konserwatorskich chrzcielnicy z kościoła p. w. św. Jadwigi Śląskiej w Rybnicy Leśnej. Zakład Technologii i Technik Malarskich, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK Toruń, International conference: Technology and technique in research on the works of art. Ars sine scientia nihil est, Nicolaus Copernicus University in Toruń, University Museum, 25-26 November 2010
 • Poster: Elżbieta Basiul, Józef Flik, Ryszard Mirowski, Justyna Olszewska – Świetlik, Józef Pietrzyk, Jarosław Rogóż, Kopie malarskie wykonane przez studentów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Zakład Technologii i Technik Malarskich, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK Toruń, International conference: Technology and technique in research on the works of art. Ars sine scientia nihil est, Nicolaus Copernicus University in Toruń, University Museum, 25-26 November 2010
 • Elżbieta Basiul, Tryptyk z Matką Boską Apokaliptyczną, św. Katarzyną i św. Barbarą z Bazyliki Katedralnej we Włocławku – zagadnienia technologiczne i konserwatorskie. Konferencja towarzysząca otwarciu wystawy pt.: Zbieram, gdzie nie rozsypałem. Prezentacja prac konserwatorskich w 600-lecie konsekracji Bazyliki Katedralnej we Włocławku, Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, 3 listopad 2011
 • Elżbieta Basiul, Osiągnięcia polskiej szkoły konserwacji zabytków, Polsko-chorwackie seminarium nt. wykorzystywania funduszy europejskich w dziedzinie ochrony zabytków; organizator: Ambasada RP w Zagrzebiu, Inter University Center – Dubrovnik, Croatia, 29 marzec 2012 r.
 • Elżbieta Basiul, Workshops as an alternative form of education in the fieldof conservation – international experience conservators of the Nicolaus Copernicus University in Torun, Workshop: Historical and ethical issues in the development of a conservation, Inter University Center – Dubrovnik, Croatia, 30-31.03. 2012 r.
 • Elżbieta Basiul, Próba określenia przydatności współczesnych metod diagnostycznych w ocenie autentyczności obrazu pt.: Nicea przypisywanego I. K. Ajwazowskiemu, Konferencja pt.: Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX i XX wieku, konserwacja i restauracja, Toruń 18 -19 październik 2012
 • Poster: Elżbieta Basiul, Jarosław Rogóż, Paweł Szroeder , Małgorzata Geron, Jolanta Czuczko, Adam Cupa, Oryginal of fake? The investigation of authenticity of three artworks attributed to Lyonel Feininger, George Grosz and Paul Klee, Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, 23-25 października 2012 r., Toruń, Hotel Copernicus (Center for Research and Conservation of Cultural Heritage, Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland)
 • Poster: Elżbieta Basiul, Jarosław Rogóż, Paweł Szroeder, Małgorzata Geron, Jolanta Czuczko, Adam Cupa, The use of multi-spectral non- destructive techniques in conservation diagnostics, Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących 23-25 październik 2012 r., Toruń, Hotel Copernicus (Center for Research and Conservation of Cultural Heritage, Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland)
 • Elżbieta Basiul, Wartość artystyczna I historyczna odkrytych polichromii, Informacyjna sesja naukowa poświęcona pracom konserwatorskim wykonanym w ramach zadania pt.: Dwór Studzienka XVII w., część północna I etap – stabilizacja konstrukcyjna budynku, utrwalenie substancji zabytkowej murów zewnętrznych oraz odnowienie dachu, Gdańsk, 15 stycznia 2014 roku, Europejska Fundacja Ochrony Zabytków (współautor wystąpienia- dr Solida Lim)
 • Elżbieta Basiul, Badania pierwotnej kolorystyki budynków Zespołu Toru Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie; konferencja naukowa p.t.: Kolor w architekturze historycznej. Cykl I. Wiek XIX i XX, Bydgoszcz 18-19 września 2014 roku, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Poster: Elżbieta Basiul, Klaudia Rajmann, Analizy instrumentalne oraz tradycyjne badania mikrochemiczne w rozpoznawaniu techniki i technologii dekoracji Gottfrieda Ezekiela z Pokoju Ludwika Filipa w Bodø (Norwegia), konferencja pt. Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków, XIV edycja, 4-5 grudnia 2014, Wydział Chemii (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych) UW, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa
 • Elżbieta Basiul, prof. UMK, wystąpienie p.t.: Współpraca Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z otoczeniem gospodarczym – stan obecny i perspektywy na przyszłość na spotkaniu pn.: Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne – potencjał rozwojowy inteligentnej specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego, 28.04.2015, Toruń, Wydział Sztuk Pięknych UMK, Sala Tymona, ul. Sienkiewicza 30/32 (organizatorzy: Agenda Nauki i Innowacyjności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
 • Elżbieta Basiul, prof. UMK, wystąpienie p.t.: Jakie tajemnice kryją obrazy monachijczyków? Kilka nowych spostrzeżeń na temat warsztatu malarskiego Alfreda Wierusza-Kowalskiego, sesja naukowa: Egzotyczna Europa. Malarstwo monachijskie 1870–1914 (Suwałki, 5–6 października 2015 r.) – referat przygotowany wraz z dr Magdaleną Sitkiewicz

Członkostwo w zagranicznych komitetach naukowych redakcji pism

 • Członek Komitetu Naukowego redakcji pisma: Egyptian Journal of Archaeological and Restoration Studies (EJARS); Editor: Prof. Dr. Mohammad A. El-Gohary, Archaeological and Conservation Studies and Research Center (ACSRC) Sohag Univ. – Egypt – od stycznia 2011 r.

Wykaz zrealizowanych projektów naukowo-badawczych krajowych, europejskich i innych międzynarodowych

 • Międzynarodowa akcja COST G7 – Specjalny Program Badawczy p.t: Konserwacja dzieł sztuki za pomocą laserów – analiza zabytków średniowiecznego malarstwa ściennego technikami spektroskopowymi i chemicznymi dla potrzeb konserwacji (2005 r.) Kierownik projektu – prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch (Instytut Fizyki UMK). Udział pracowników Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa – 50%
 • Program naukowo-konserwatorski dotyczący ołtarza, ambony, chrzcielnicy oraz malowideł ściennych w prezbiterium w kościele p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Rybnicy Leśnej, praca zbiorowa pod kierunkiem Elżbiety Basiul, Toruń 2005 -2006; zlecenie: Deutsche Gessellschaft fur Technische Zusammenarbeit, GTZ Berlin
 • Badania i program konserwatorski dotyczący konserwacji ołtarza, ambony i chrzcielnicy z kościoła p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Rybnicy Leśnej, Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego, Toruń 2005 – praca zespołowa pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Basiul; zlecenie fundacji Gesellschaft zur Erhaltung des kulturellen Erbes e. V. Altbau- und Denkmalservice, Fulda, Niemcy
 • Badania i program konserwatorski dotyczący malowideł ściennych w prezbiterium kościoła p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Rybnicy Leśnej, praca zbiorowa pod kierunkiem Elżbiety Basiul, Toruń 2006; (zlecenie fundacji Gesellschaft zur Erhaltung des kulturellen Erbes e. V. Altbau- und Denkmalservice, Fulda, Niemcy)
 • Konsultacje eksperckie w trakcie realizacji projektu badawczo – konserwatorskiego dotyczącego ołtarza głównego w kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe, 2007 r.; zlecenie: Deutsche Gessellschaft fur Technische Zusammenarbeit , GTZ Berlin
 • Projekt polsko-niemiecki dotyczący badań i konserwacji trzech ołtarzy z kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe, prace badawcze pod kierunkiem Elżbiety Basiul, Toruń 2007; zlecenie: Deutsche Gessellschaft fur Technische Zusammenarbeit, GTZ Berlin
 • Działalność w ramach projektu p.t: Polsko – Rosyjska Szkoła Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Studzienka 2007; program unijny INTERREG IIIA/TACIS CBC – Program sąsiedztwa: Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej: Wykłady eksperckie pt. Konserwacja dzieł sztuki jako dziedzina interdyscyplinarna; Badania składu zabytkowych polichromii i ich wpływ na ustalanie chronologii obiektów na przykładzie badań przeprowadzonych w dworze Studzienka w Gdańsku, 20 lipiec 2007, Gdańsk. Szkoła letnia w ramach: Polsko – Rosyjska Szkoła Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Studzienka 2007 (program unijny INTERREG IIIA/TACIS CBC – Program sąsiedztwa: Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej); Rola badań diagnostycznych w konserwacji i restauracji zabytków, Polsko – Rosyjska Szkoła Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Studzienka 2007 (program unijny INTERREG IIIA/TACIS CBC – Program sąsiedztwa: Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej), Konferencja w Kaliningradzie, Kaliningradzkij Gosudarstwiennyj Techniczeskij Uniwersitet, 28-29 maja 2007
 • Nadzór konserwatorski przy konserwacji – restauracji dwóch ołtarzy bocznych w kościele p.w. św. Andrzeja w Ujeździe (wyk.: Edgar i Aleksandra Pill); 09. 2009 – 11. 2009 r.; zlecenie: Deutsche Gessellschaft fur Technische Zusammenarbeit – GTZ, Berlin
 • Współpraca z Białorusią przy projekcie dotyczącym badań konserwatorskich wraz z opracowaniem założeń projektu konserwatorskiego dla kościoła barokowo-klasycystycznego p. w. Wniebowzięcia NMP (katedra) oraz poklasztornego budynku obecnej plebanii w Mohylewie – projekt zrealizowany pod kier. Prof. Bogumiły Rouba i dr hab. Elżbiety Basiul na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Mohylew – Toruń 2010
 • Projekt dotyczący badań konserwatorskich wraz z opracowaniem założeń projektu konserwatorskiego dla kościoła barokowo-klasycystycznego p. w. Wniebowzięcia NMP (katedra) oraz poklasztornego budynku obecnej plebanii w Mohylewie na Białorusi – projekt zrealizowany pod kier. Prof. Bogumiły Rouba i dr hab. Elżbiety Basiul na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Mohylew – Toruń 2010
 • Projekt konserwatorski Ludwig- Filip – room (Nordland Kultursenter) w Bodø, Norwegia, 2012/2014 r.; konsultant projektu; zlecenie: Nordland Kultursenter, Fylkeskommune Nordland, Norwegia
 • Projekt dotyczący badań obrazu p.t: Scena męczeństwa ludności Kambodży w czasie rządów Pol Pota, Muzeum Ludobójstwa Tuol Sleng w Phnom Penh, Kambodża, autor: Vann Nath, 1988; Phnom Penh 2014; zlecenie: Muzeum Ludobójstwa Tuol Sleng w Phnom Penh
 • Projekt pn.: Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu (trzy kamienice, ul. Mostowa 6). Projekt Nr RPKP.05.04.00-04-005/13, realizowany w ramach Działania 5. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, w ramach Osi priorytetowej 5.4 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (decyzja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowaniu zgodnie z uchwałą Nr 20/647/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Nr umowy o dofinansowanie: WP-II-P.433.5.9.2014 – (udział własny – 15 %)- od 2014, zakończenie w czerwcu 2015 r.

Projekty finansowane ze środków unijnych

 • Współtworzenie kooperacyjnego projektu infrastruktury badawczej zgłoszonego do Krajowej Mapy Drogowej i do Kontraktu Terytorialnego pt.: MONUMENTUM SONUS VISIO. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków – od 2013 roku i kontynuacja (przyjęto do Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020)
 • Współrealizacja przedsięwzięcia pt. Realizacja zadań strategii rozwoju klastra GRUPA MEBLOWA HORECA, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu (TARR) – 2014 r.
 • Współrealizacja projektu pt.: Zwiększenie konkurencyjności klastra Grupa Meblowa Horeca dzięki zakupowi usług badawczych, niezbędnych do opracowania i wdrożenia innowacyjnego produktu – finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii (TARR) – 2014 r.
 • Współrealizacja projektu p.t.: Strategia powiązania kooperacyjnego Klaster Przemysłów Kreatywnych – koordynator: Fundacja Gaudeamus WSG Bydgoszcz; środki finansowe w ramach Funduszu Powiązań Kooperacyjnych ; umowa nr WP-II-P.433.5.3.2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5.: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1.: Rozwój instytucji otoczenia biznesu realizowanego przez Konsorcjum, którego liderem jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

WYKAZ PUBLICZNYCH REALIZACJI DZIEŁ ARTYSTYCZNYCH

Autorstwo/współautorstwo dzieła artystycznego ważnego dla kultury polskiej — rekonstrukcja i konserwacja dzieła/obiektu muzealnego/ plastycznego

 • Konserwacja obrazu Portret Janusza Suchywilka, XVII w. (1990 r.), zbiory prywatne
 • Konserwacja ołtarza MB Niepokalanej – XVIII w. w kościele katedralnym w Toruniu (1993-94 r.) –praca zespołowa
 • Konserwacja barokowego ołtarza głównego z kościoła pw. św. Mikołaja w Szwarcenowie k/ Iławy (1993-1994)
 • Konserwacja ołtarza Koronacja NMP – XV w. z kościoła seminaryjnego pw. św. Witalisa we Włocławku (1994 r.) – praca zbiorowa
 • Prace konserwatorsko – renowacyjne późnobarokowych rzeźb i elementów snycerki w kościele parafialnym w Śpicimierzu (1995 r.)
 • Konserwacja gotyckiego tryptyku z M.B. Apokaliptyczną, św. Katarzyną i św. Barbarą z bazyliki katedralnej we Włocławku (1996-97 r.)
 • Konserwacja gotycko – manierystycznego ołtarza z przedstawieniem Wielkiej Świętej Rodziny z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie (1998-2000 r.)
 • Konserwacja obrazu Pasterka (XIX w) – zbiory prywatne (2000 r.)
 • Konserwacja obrazu Św. Anna nauczająca Marię (XVIII w.) – zbiory prywatne (2001 r.)
 • Konserwacja obrazu Jezu ufam Tobie z kościoła klasztornego w Brdowie (2002 r.).
 • Konserwacja gotyckiego tryptyku Mistrza z Gościszowic z 1512 roku z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Chichach, gm. Małomice (2002 r.)
 • Konserwacja ołtarza głównego (II poł. XV w., XIX w. ) z kaplicy szpitalnej p.w. św. Doroty w Żaganiu (2003 r.)
 • Konserwacja obrazu Portret kobiety N. Trifonowa , XIX w. (2005 r.); zbiory prywatne
 • Konserwacja obrazu Św. Jan Chrzciciel nieznanego malarza (XVII w.?); zbiory prywatne (2005 r.)
 • Konserwacja obrazu Portret szlachcica nieznanego malarza (XVIII w.); zbiory prywatne (2005 r.)
 • Konserwacja gotyckiej rzeźby Madonna z dzieciątkiem z kościoła parafialnego w Otyniu (2005/06 r.)
 • Konserwacja obrazu Koguty Adriaena van Utrechta (XVII w.); zbiory prywatne (2006 r.)
 • Konserwacja obrazu Złożenie do grobu nieznanego malarza (XVII w.); zbiory prywatne (2006 r.)
 • Konserwacja XVIII-wiecznego ołtarza z kościoła pw. św. Jakuba w Niedoradzu (2006-2008)
 • Konserwacja manierystycznej ambony (1588 r.) z kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Siecieborzycach, parafia p.w. św. Wawrzyńca w Borowie Wielkim (2007 r.)
 • Konserwacja XVII – wiecznych rzeźb śś. Jana chrzciciela i Jana Ewangelisty z kościoła parafialnego w Koźli Kożuchowskiej (2007-2008 r.)
 • Konserwacja XVIII-wiecznego ołtarza z kościoła pw. św. Jakuba w Niedoradzu (2006-2008)
 • Konserwacja XIX-wiecznej ambony z Otynia (2—7-2008 r.)
 • Konserwacja obrazu na płótnie Portret dziecka, autor nieznany (XVIII/XIX w.)
 • Konserwacja obrazu na płótnie Portret księżnej(?), autor nieznany (XVIII/XIX w.)
 • Konserwacja dwóch XVII – wiecznych rzeźb św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela z kościoła filialnego w Letnicy (parafia – pw. św. Jadwigi Śląskiej w Koźli Kożuchowskiej), zakończenie – kwiecień 2009 r.
 • Opracowanie polichromii ołtarza głównego w kościele pw. św. Magdaleny w Sompolnie; zakończenie – listopad 2009 r. (praca zespołowa – projekt i wykonawstwo)
 • Konserwacja obrazu Św. Juta – kopia obrazu pochodzącego z konkatedry w Chełmży przypisywanego malarzowi Tadeuszowi Kuntze (Tadeusz Konicz) wykonana przez J. Skowrońskiego w 1926 roku w Chełmży ( sygn.: kopia J. Skowroński, Chełmża), zakończenie – grudzień 2009 r.
 • Konserwacja dwóch rzeźb św. Pawła i św. Wawrzyńca (koniec XVIII w.) z kościoła filialnego w Bogaczowie (parafia – pw. św. Jadwigi Śląskiej w Koźli Kożuchowskiej), wrzesień 2009 – wrzesień 2010 r.
 • Konserwacja – restauracja rzeźby Marii (koniec XVIII w.) z Grupy Ukrzyżowania z kościoła filialnego w Letnicy k/ Koźli Kożuchowskiej, 2011/2012 r.
 • Konserwacja – restauracja rzeźby Chrystusa (koniec XVIII w.) z Grupy Ukrzyżowania z kościoła filialnego w Letnicy k/ Koźli Kożuchowskiej, 2011/2012 r.
 • Konserwacja – restauracja obrazu Kwiaty (1 poł. XX w.), własność prywatna, 2012 r.
 • Konserwacja – restauracja ramy do obrazu Kwiaty (1 poł. XX w.), własność prywatna, 2012 r.
 • Konserwacja – restauracja rzeźby św. Jana Ewangelisty (koniec XVIII w.) z Grupy Ukrzyżowania z kościoła filialnego w Letnicy k/ Koźli Kożuchowskiej, Toruń 2013, ekspozycja stała, zleceniodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Koźli
 • Konserwacja – restauracja obrazu Martwa natura z różami S. Januszewskiego (1 poł. XX w.), własność prywatna, Toruń 2013, zleceniodawca: osoba prywatna
 • Konserwacja – restauracja ramy do obrazu Martwa natura z różami S. Jarnuszewskiego (1 poł. XX w.), własność prywatna, Toruń 2013, zleceniodawca: osoba prywatna
 • Opinia technologiczno – konserwatorska dotycząca obrazu pt: Madonna z Dzieciątkiem i św. Janem Chrzcicielem (XVI w. ?), własność prywatna, Toruń 2013, zleceniodawca: osoba prywatna
 • Dokumentacja prac badawczo-konserwatorskich hakownicy z Inowłodzu, współpraca z dr hab. Jarosławem Rogóżem, prof. UMK, mgr Adamem Cupą, Toruń 2013, zleceniodawca: WUOZ w Łodzi, delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
 • Projekt konserwatorski Ludwig- Filip – room (Nordland Kultursenter) w Bodø, Norwegia, 2012/2014 r., dr hab. Elżbieta Basiul, prof. UMK (konsultant projektu), Heintz Kusch, Klaudia Rajmann – doktorantka, Jacek Olender – student, Toruń 2012/2014, zleceniodawca: Nordland Kultursenter, Fylkeskommune Nordland, Norwegian
 • Badania technologiczno-konserwatorskie stropu w Ludwig- Filip – room (Nordland Kultursenter), w Bodø, Norwegia,.;; Zlecenie: Nordland Kultursenter, Fylkeskommune Nordland, Norwegia, dr hab. Elżbieta Basiul,prof. UMK, mgr Klaudia Rajmann, mgr Jacek Olender – student, Toruń 2012/2013, zleceniodawca: Nordland Kultursenter, Fylkeskommune Nordland, Norwegian
 • Report on the analysis of samples taken from a painting “Waterlilies (sketch)” attributed to Claude Monet, (1916-1926), dokumentacja konserwatorska, dr hab. Jarosław Rogóż, dr hab. Elżbieta Basiul, Prof. UMK, dr Paweł Szroeder, dr Joanna Arszyńska, mgr Adam Cupa, Toruń 2013, zleceniodawca: Damian Lizun T/A Fine Art Conservation, Clonmel, South Tipperary, Ireland
 • Badania technologiczno-konserwatorskie obrazu p.t. Maria Magdalena Pokutująca; Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, współpraca: mgr Adam Cupa, Toruń 2014, zleceniodawca: osoba prywatna
 • Badania ołtarza głównego pw. św. Jadwigi Śląskiej (1907 r.) z kościoła parafialnego w Koźli Kożuchowskiej, dr hab. Elżbieta Basiul, prof. UMK, mgr Adam Cupa, współpraca: mgr Adam Cupa, Toruń 2014, zleceniodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Koźli
 • Documentation of analyses of artworks by Chen Wen Hsi, from the Collection of National Gallery in Singapore, współpraca: dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK, dr Paweł Szroeder, dr Teresa Kurkiewicz, dr Joanna Arszyńska, mgr Adam Cupa, mgr Marta Pilarska, mgr Grzegorz Jaworski, Toruń 2014, zleceniodawca: Galeria Narodowa w Singapurze
 • Ekspertyza technologiczna i konserwatorska obrazu p.t.: Scena męczeństwa ludności Kambodży w czasie rządów Pol Pota, autor: Vann Nath, 20.05.1988; Muzeum Ludobójstwa Tuol Sleng w Phnom Penh, Kambodża, zleceniodawca, Muzeum Ludobójstwa Tuol Sleng w Phnom Penh
 • Dokumentacja badań reflektograficznych w świetle widzialnym, Podzadanie 7.1 Wykonanie badań Vis, Zadanie 7. Badanie z wykorzystaniem technik: fluorescencja w UV, reflektografia w świetle widzialnym, reflektografia w bliskiej podczerwieni, reflektografia w kolorowej podczerwieni, Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu (trzy kamienice, ul. Mostowa 6)., współpraca: dr hab. Robert Rogal prof. UMK, dr Teresa Kurkiewicz, dr Solida Lim, dr Katarzyna Krynicka-Szroeder, Toruń 2015, zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
 • Dokumentacja badań fluorescencji wzbudzanej światłem UV, Podzadanie 7.2 Wykonanie badań UV, Zadanie 7. Badanie z wykorzystaniem technik: fluorescencja w UV, reflektografia w świetle widzialnym, reflektografia w bliskiej podczerwieni, reflektografia w kolorowej podczerwieni, Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu (trzy kamienice, ul. Mostowa 6), współpraca: Dr hab. Robert Rogal prof. UMK, dr Teresa Kurkiewicz, dr Katarzyna Krynicka-Szroeder, mgr Adam Cupa, Toruń 2015, zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
 • Dokumentacja badań wykonanych za pomocą techniki reflektografii w bliskiej podczerwieni, Podzadanie 7.3 Wykonanie badań z zastosowaniem bliskiej podczerwieni, Zadanie 7. Badanie z wykorzystaniem technik: fluorescencja w UV, reflektografia w świetle widzialnym, reflektografia w bliskiej podczerwieni, reflektografia w kolorowej podczerwieni, Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu (trzy kamienice, ul. Mostowa 6), współpraca: dr Teresa Kurkiewicz, dr Katarzyna Krynicka-Szroeder, mgr Adam Cupa, mgr Marta Pilarska, Toruń 2015, zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
 • Dokumentacja badań mikrochemicznych próbek, Podzadanie 15.1 Wykonanie badań i opracowanie ich dokumentacji, Zadanie 9. Badania mikrochemiczne próbek, Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu (trzy kamienice, ul. Mostowa 6), wspołpraca: dr Teresa Kurkiewicz, mgr Adam Cupa, mgr Marta Pilarska, Toruń 2015, zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
 • Dokumentacja prac konserwatorsko-restauratorskich i badawczych XVIII-wiecznego drewnianego krucyfiksu z kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie, współpraca: dr Magdalena Sitkiewicz, Toruń 2015, zleceniodawca: Parafia pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie
 • Konserwacja szyldu reklamowego na ulicy Piekary 47 na Rynku Staromiejskim w Toruniu, współpraca: mgr D. Zasada-Kłodzińska, ekspozycja stała – ulica Piekary 47 na Rynku Staromiejskim w Toruniu, Torun 2015, zleceniodawca: Urząd Miasta Toruń
 • Dokumentacja konserwatorska szyldu reklamowego na ulicy Piekary 47 na Rynku Staromiejskim w Toruniu, współpraca: mgr D. Zasada-Kłodzińska, Toruń 2015, zleceniodawca: Urząd Miasta Toruń
 • Konserwacja szyldu reklamowego na ulicy Rabiańskiej 7 na Rynku Staromiejskim w Toruniu, współpraca: mgr D. Zasada-Kłodzińska, ekspozycja stała: ulica Rabiańskiej 7 na Rynku Staromiejskim w Toruniu, Toruń 2015, zleceniodawca: Urząd Miasta Toruń
 • Dokumentacja konserwatorska szyldu reklamowego na ulicy Rabiańskiej 7 na Rynku Staromiejskim w Toruniu, współpraca: mgr D. Zasada-Kłodzińska, Toruń 2015, zleceniodawca: Urząd Miasta Toruń
 • Konserwacja Piety gotyckiej z kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich, współpraca: mgr D. Zasada-Kłodzińska, Toruń 2015, ekspozycja stała: Kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Mątwach Wielkich, zleceniodawca: Parafia p.w. Św. Piotra i Pawła w Mątwach Wielkich
 • Dokumentacja konserwatorska Piety gotyckiej z kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich, współpraca: mgr D. Zasada-Kłodzińska, Toruń 2015, zleceniodawca: Parafia p.w. Św. Piotra i Pawła w Mątwach Wielkich
 • Konserwacja-restauracja drewnianego, barokowego, VIII-wiecznego krucyfiksu procesyjnego z kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie, współpraca: dr Magdalena Sitkiewicz, Toruń 2015, ekspozycja stała: Kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie
 • Dokumentacja badań technologiczno-konserwatorskich obrazu Bruno Schulz’a Dachy Wilna. Weryfikacja autorstwa: dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK, dr hab. Elżbieta Basiul, prof. UMK, dr hab. Paweł Szroeder, dr Teresa Kurkiewicz, mgr Adam Cupa. Zlecenie polegało na wykonaniu kompleksowych badań fizyko-chemicznych obrazu pt. Dachy Wilna w kierunku określenia autentyczności dzieła. Umowa UMK 572/2014. zleceniodawca – osoba prywatna.

Wykaz publikacji utworów lub dzieł artystycznych

 • Malarstwo dawne – wystawa kopii w Galerii Probot w Grudziądzu w grudniu 1989 roku
 • Dokumentacja konserwatorska ołtarza Koronacji NMP (XV w.) z kościoła seminaryjnego p.w. św. Witalisa we Włocławku, Toruń 1994 (mps) – praca prezentowana na wystawie 2 Annale ZPAP Toruń 1994, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu
 • Kopia obrazu Matka Boska Apokaliptyczna (fragment części środkowej gotyckiego tryptyku) z bazyliki katedralnej we Włocławku – praca prezentowana na wystawie 200 – lecie tradycji Wydziału Sztuk Pięknych – Ratusz Staromiejski, Toruń 1997
 • Dokumentacja konserwatorska tryptyku „Matka Boska Apokaliptyczna ze św. Katarzyną i św. Barbarą”, koniec XV wieku, bazylika katedralna, Włocławek, Toruń 1998 (mps) – praca prezentowana na wystawie 5 Annale ZPAP Toruń 97, Muzeum Okręgowe w Toruniu
 • Dokumentacja konserwatorska środkowej części gotyckiego tryptyku z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Świebodzinie, Toruń 1998 – praca prezentowana na wystawie 6 Annale ZPAP Toruń 1998, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu
 • Kopia obrazu Matka Boska Apokaliptyczna (fragment części środkowej gotyckiego tryptyku) z bazyliki katedralnej we Włocławku – praca prezentowana na wystawie Zachować przeszłość. Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, Ratusz Staromiejski w Toruniu (październik-grudzień 2001)
 • Zachować przeszłość – wystawa toruńskiej szkoły konserwacji – wystawa towarzysząca Targom Konserwacji Zabytków Conservatio w Toruniu, 21-23 luty 2002 r.
 • Dokumentacja konserwatorska ołtarza głównego z kaplicy szpitalnej pw. św. Doroty w Żaganiu, Toruń 2003 – praca prezentowana na wystawie XXX konkurs Dzieło Roku 2003. Salon wiosenny (wystawa konkursowa), ZPAP w Toruniu, Galeria Sztuki Wozownia
 • Warsztat malarski gotyckiego tryptyku z Matką Boską Apokaliptyczną, św. Katarzyną i św. Barbarą z bazyliki katedralnej we Włocławku, Toruń 2004 – praca prezentowana na wystawie Gotyckie tryptyki. Technologia, technika, konserwacja, Dom Plastyka, Galeria na Piętrze w Toruniu (grudzień 2004-styczeń 2005)
 • Gotyckie tryptyki. Technologia, technika, konserwacja, Galeria Sztuki Współczesnej, Włocławek 2005 – postery, wystawa indywidualna
 • Poster: Konserwacja i restauracja obrazu Koguty z XVII w. Adriaena van Utrecht, XXXIII konkurs Dzieło roku 2006. Salon wiosenny (wystawa po konkursowa) ZPAP w Toruniu (marzec 2007), katalog: Wyd. ART Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński, Toruń 2007, s. 37
 • Zbieram, gdzie nie rozsypałem. Prezentacja prac konserwatorskich w 600-lecie konsekracji Bazyliki Katedralnej we Włocławku (wystawa zbiorowa- postery, kopie malarskie), Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, 3 listopad 2011 r. (wystawa, katalog)
 • Konserwacja barokowych rzeźb św. Wawrzyńca i św. Pawła z kościoła filialnego w Bogaczowie k/ Koźli Kożuchowskiej. Dzieło Roku 2010. Wystawa towarzysząca – Salon Konserwatorski, Galeria na Piętrze, Okręg Toruński ZPAP, ul. Ducha św. 8/10, marzec 2011r. (wystawa, katalog)
 • Wystawa prac uczestników I Międzyuczelnianego Pleneru Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki, Dom Pracy Twórczej Alicja w Sandomierzu, 13-20 lipca 2013 r. (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu) – 27 wrzesień 2013 rok – obraz Madonna z Dzieciątkiem (wg kamiennej płaskorzeźby nieznanego autora z Katedry Sandomierskiej), obraz olejny na płótnie (wystawa)
 • Wystawa prac uczestników II Międzyuczelnianego Pleneru Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki, Dom Pracy Twórczej Alicja w Sandomierzu, 13-20 lipca 2014 r. (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu) – 20 wrzesień 2014 – Putto (wg rokokowej rzeźby ołtarzowej Macieja Polejowskiego z Katedry Sandomierskiej), rysunek ołówkiem i kredką pastelową na szarym papierze (wystawa, katalog) ISBN 978-83-63594-57-2
 • Wystawa prac uczestników III Międzyuczelnianego Pleneru Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki, Dom Pracy Twórczej Alicja w Sandomierzu, 2015 r. (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu), Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Sandomierz, ul. Zamkowa 12/Polska, Sandomierz 2015 – Król Dawid, (wg rokokowej rzeźby Macieja Polejowskiego z Katedry Sandomierskiej), węgiel na białym papierze, Martwa natura I, ołówek na białym papierze, Martwa natura II, ołówek na białym papierze
 • Wystawa prac uczestników Międzyuczelnianego Pleneru Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki, Studzianna-Poświętne, 2015 r. (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu), Dom Pielgrzyma, klasztor przy Sanktuarium Św. Rodziny, Studzianna-Poświętne 2015 – Sanktuarium Studzienna-Poświętne, pastel, ołówek, karton, Katalog wystawy (Akademia Sztuk Pięknych; Warszawa; 2014), ISBN: 9788363594695, s. 8)