Prace naukowo-badawcze, działalność konserwatorska i artystyczna

dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK

BADANIA INTEDYSCYPLINARNE

 • identyfikacja spoiw organicznych i barwników organicznych metodami mikrospekrtoskopii ramanowskiej oraz spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni
 • datowanie materiałów organicznych stosowanych w warstwach malarskich metodami spektroskopii molekularnej
 • analiza średniowiecznego malarstwa ściennego przy użyciu technik spektroskopowych i chemicznych do celów konserwacji

GRANTY BADAWCZE

 • Badania nad zastosowaniem reflektografii cyfrowej i termowizji do diagnostyki malowideł ściennych, 2003, grant UMK 455 – Z.
 • Zastosowanie spektroskopii EPR, Ramana oraz IR w badaniach średniowiecznych warstw malarskich, 2004, Grant UMK 347 – Z.
 • Analiza stanu zachowania wytypowanych malowideł ściennych za pomocą badań nieniszczących, 2005, Grant UMK 494 – Z.
 • Analiza stanu zachowania wytypowanych malowideł ściennych za pomocą badań nieniszczących, 2007, Grant UMK 447 – Z.
 • Badanie wewnętrznych struktur murów oraz polichromii malowideł ściennych za pomocą radaru RIS 2-K, Grant UMK, realizacja grantu w 2008 r.
 • KBN 2 H01E 001 24. UMK nr 958-Z. Opracowanie metody datowania niektórych materiałów zabytkowych pochodzenia organicznego przy użyciu elektronowego rezonansu paramagnetycznego oraz spektroskopii ramanowskiej (pod kier. prof. J. Flik); temat realizowany w latach 2003-2006.
 • SPB 366 – F, (realizowanego pod kier. prof. dr hab. F. Rozpłocha)
  Nr 104/E-337/SPB/COST/KN/DWM 79/2005-2006 z dnia 18.07.2005. Specjalny program badawczy: Udział w europejskim programie współpracy naukowo-badawczej COST Action G7 “Konserwacja dzieł sztuki za pomocą laserów – analiza średniowiecznego malarstwa ściennego przy użyciu technik spektroskopowych i chemicznych do celów konserwacji”. Zakończono w lutym 2007 r.
 • Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu (trzy kamienice, ul. Mostowa 6). Projekt Nr RPKP.05.04.00-04-005/13, realizowany w ramach Działania 5. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, w ramach Osi priorytetowej 5.4 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Toruń 2014-15.

PUBLIKACJE

 • Pilarska M., Rogóż J., P. Szroeder, Basiul E., Kurkiewicz T., Cupa A., Optical and spectroscopic techniques in the identification of historic pigments and dyes, [w:] DHA 33: 33rd Annual Meeting of Dyes in History and Archeology: Programme and Abstract Book, Glasgow, October 29-November, 1, 2014, wyd. University of Glasgow, s. 54.
 • Rogóż J., Szroeder P., Pilarska M., Krynicka–Szroeder K., Cupa A., Zastosowanie techniki radarowej do badań obiektów architektury [w:] Badania architektoniczne – historia i perspektywy rozwoju, red. M. Arszyński, U. Schaaf, B. Zimnowoda-Krajewska, M. Prarat, Toruń 2015, s. 307-320
 • Pilarska M., Rogóż J., Rudy M., Technika i technologia woskowych płaskorzeźb z XVIII-wiecznego warsztatu w Landshut w świetle badań Madonny z Pochylona Głową ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, Z. 45, T. XXXXV, Toruń 2015, s. 519-541.
 • Rogóż J., Rogal R., Cupa A., Krynicka-Szroeder K., Kurkiewicz T., Szroeder P., Bartz W., Pilarska M., Non-invasive investigations versus microsampling: a case study of medieval wall paintings in knights templars’ chapel in Chwarszczany, [in:] Problemi zberežennâ, konservacìï, restavracìï ta ekspertizi muzejnih pam’âtok: IX mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ: tezi dopovìdej, 27-31 travnâ 2013 roku. Publisher: Nacìonal’nij Naukovo-Doslìdnij Restavracìjnij Centr Ukraïni, Kiïv, 2013, pp. 319-323.
 • Cupa A., Lament A., Rogal R., Rogóż J., Ground Penetrating Radar for investigation of historical polychrome plasters model – Damages, conservation issues and other factors affecting the sxamination results, [w:] Problemi zberežennâ, konservacìï, restavracìï ta ekspertizi muzejnih pam’âtok: IX mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ: tezi dopovìdej, 27-31 travnâ 2013 roku, Kiïv: Nacìonal’nij Naukovo-Doslìdnij Restavracìjnij Centr Ukraïni, 2013, s. 94-97.
 • Basiul E., Rogóż J., Czuczko J., Szroeder P., Cupa A., Geron M., Original or fake? Investigation of authenticity of three artworks attributed to Lyonel Feininger, George Grosz and Paul Klee, 2013 Optical Metrology SPIE: 21st International Congress on Photonics in Europe collocated with Laser World of Photonics, 13-16 May 2013, Munich, Germany: technical summaries, [Munich: SPIE], 2013, s. 85.
 • Basiul E., Rogóż J., Cupa A., Pilarska M., Szroeder P., The use of multispectral nondestructive techniques in conservation diagnostics, 2013 Optical Metrology SPIE: 21st International Congress on Photonics in Europe collocated with Laser World of Photonics, 13-16 May 2013, Munich, Germany: technical summaries, [Munich : SPIE], 2013, s. 85.
 • Rogóż J., Szroeder P., Bartz W., Kurkiewicz T., Cupa A., Karbowska-Berent J., Krynicka-Szroeder K., Jarmiłko J., Rogal R., Multispectral noninvasive techniques for investigations of Gothic mural paintings: case study of chapel in Chwarszczany (Poland, West Pomerania), 2013 Optical Metrology SPIE: 21st International Congress on Photonics in Europe collocated with Laser World of Photonics, 13-16 May 2013, Munich, Germany: technical summaries, [Munich: SPIE], 2013, s. 84.
 • Bartz W., Rogóż J., Rogal R., Cupa A., Szroeder P., Characterization of historical lime plasters by combined non-destructive and destructive tests: The case of the sgraffito in Bożnów (SW Poland), Construction and Building Materials, Elsevier 2012, s. 439–446.
 • Cupa A., Felczak M., Kurkiewicz T., Lament A., Rogal R., Rogóż J., Szroeder P., Więcek B., Thermovision and ground penetrating radar for investigation of architectural decorations – potential and limitations, QIRT 2012 ID-263, http://qirt.gel.ulaval.ca/dynamique/index.php?idD=60
 • Rogóż J., Kurkiewicz T., Badania nieniszczące w diagnostyce malowideł ściennych. W: Żaba A., (red.): Malowidła kościoła pw. św. Jerzego: Ostrotopa, z serii: Monografia. Spotkanie z Zabytkiem: nr 4 (V) 2011, Gliwice: Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, s. 29-41.
 • Kurkiewicz T., Rogóż J., Badania nieniszczące malowideł występujących w nawie kościoła pw. św. Jerzego w Ostrotopie. W: Żaba A., (red.): Malowidła kościoła pw. św. Jerzego: Ostrotopa, z serii: Monografia. Spotkanie z Zabytkiem: nr 4 (V) 2011, Gliwice: Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, s. 43-53.
 • Szroeder P., Rogóż J., Badania nieinwazyjne malowideł ściennych w prezbiterium kościoła pw. św. Jerzego w Ostrotopie. W: Żaba A., (red.): Malowidła kościoła pw. św. Jerzego: Ostrotopa, z serii: Monografia. Spotkanie z Zabytkiem: nr 4 (V) 2011, Gliwice: Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, ISSN – 1898-7168, ss. 83-96.
 • Bartz W., Rogóż J., Rogal R., Cupa A., Szroeder P., Characterization of historical plasters from the sgraffito in Bożnów (SW Poland) – preliminary results, Mineralogia – Special Papers, Volume 37, 2010, s. 73.
 • Rogal R., Rogóż J., Szroeder P., Bartz W., Cupa A., Zastosowanie najnowszych technik nieniszczących w badaniach tynków zabytkowych na przykładzie dekoracji sgraffitowej w Bożnowie, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 8, 2010, s. 961 – 964.
 • Rogóż J., Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł ściennych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.
 • Rogóż, A. Cupa, B. Więcek, The analysis of mural painting „The Crucifiction” in St. John the Baptist and St. John the Evangelist basilica in Toruń, [w:] Qirt 2008, 9th International Conference on Quantitative InfraRed Thermography July 2-5, 2008, Krakow-Poland, s. 661 – 665.
 • Рогуж Я., Неразрушающие исследования настенной живописи, [w:] Проблемы реставрации и исследований памятников архитектуры, ред. А. Кочалковской, Польско-Российская Школа Охроны Культурного Наследия Студзенка 2007, Гданьск 2008, s. 229 – 241.
 • Rogóż J., Badania nieniszczące malowideł ściennych, [w:] Problemy konserwacji i badań zabytków architektury, red. A. Kociołkowska, Polsko-Rosyjska Szkoła Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Studzienka 2007, Gdańsk 2008, s. 225 – 237.
 • Rogóż J., Szroeder P., Flik J., Rogal R., Basiul E., Techniki analityczne w datowaniu obrazów olejnych, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXVI, Toruń 2008, s. 103 – 108.
 • Basiul E., Cupa A., Rogóż J., Rozpłoch F., Szroeder P., Współczesne techniki analityczne w badaniach technologicznych zabytków na przykładzie gotyckiego ołtarza z Katedry we Włocławku, [w:] Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia, Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr art. kons. Józefowi Flikowi, pod red. J. Olszewskiej -Świetlik, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 128 – 141.
 • Rogóż J., Metody badań nieniszczących w konserwacji, [w:] Techniki analityczne w konserwacji zabytków, Seminarium i warsztaty, Gdańsk, 8-9 czerwca 2006, WIMPPAN, Gdańsk 2006, s. 62-72.
 • Rogóż J., Gryczewski J., Stachera J., Badania technologiczne wnętrza kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku, Zeszyty Muzeum w Malborku, Studia Zamkowe, t. III, Malbork 2006, s. 96-124.
 • Rogóż J., Rogal R., Cierzniakowski P., Ołtarz z kościoła w Ostrowąsach w świetle badań historycznych i konserwatorskich, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXIV, Toruń 2005, s. 271-282.
 • Rogóż J., Flik J., Szroeder P., Gryczewski J., Rozpłoch F., Pastorczak M., Kozanecki M., Micro-raman Spectroskopy for the Study of Wall Painting: an Application to the Malbork Castle, [w:] Problematyka ochrony, konserwacji restauracji oraz ekspertyzy zbiorów muzealnych, Materiały z V Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji, Kijów 23-26 maja 2005 r., Kijów 2005, s. 397-399.
 • Rogóż J., Rogal R., Możliwości wykorzystania technik nieniszczących do kontroli jakości prac konserwatorskich malowideł ściennych, [w:] Problematyka ochrony, konserwacji restauracji oraz ekspertyzy zbiorów muzealnych, Materiały z V Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji, Kijów 23-26 maja 2005 r., Kijów 2005, s. 258-261.
 • Szroeder P., Rogal R., Rogóż J., Flik J., Rozpłoch F., Marciniak W., Electron paramagnetic resonanse and Raman spectroscopy in dating of some monumental materials of organic provienience, Archéométrie 2003, Bordeaux – Pessac – Talence, 16 -19 avril 2003 : colloque du GMPCA (Groupe des Méthodes Pluridisciplinaires Contribuant à l’Archéologie) : résumés, [Bordeaux], 2003, s. 196.
 • Rogal R., Rogóż J., Flik J., Szroeder P., Marciniak W., Rozpłoch F., Zastosowanie spektroskopii ramanowskiej w badaniu wieku spoiw malarskich, [w:] Problematyka ochrony, konserwacji restauracji oraz ekspertyzy zbiorów muzealnych, Materiały z IV Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji, Kijów 20-23 maja 2003 r., Kijów 2003, s. 117-118.
 • Szroeder P., Rozpłoch F., Marciniak W., Flik J., Rogal R., Rogóż J., Elektronowy rezonans paramagnetyczny i spektroskopia ramanowska w datowaniu materiałów zabytkowych pochodzenia organicznego, [w:] ARS LONGA – VITA BREVIS, Tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki, Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci profesora Zbigniewa Brochwicza, Toruń 18-19 X 2002, Toruń 2003, s. 489-502.
 • Rogóż J., Cupa A., Poksińska M., Badania nieniszczące dzieł sztuki za pomocą systemu do reflektografii cyfrowej NIR 2000 i systemu do badań termowizyjnych Reytheon Controll 2000B, [w:] ARS LONGA – VITA BREVIS, Tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki, Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci profesora Zbigniewa Brochwicza, Toruń 18-19 X 2002, Toruń 2003, s. 91-105.
 • Szroeder P., Rozpłoch F., Rogóż J., Flik J., Rogal R., Marciniak W., Badanie materiałów węglowych zawartych w spoiwach malarskich metodą spektroskopii ramanowskiej, [w:] “Karbo”, nr 9, 2002, s. 262-264.
 • Rogóż, M. Poksińska, Badania termowizyjne w konserwacji zabytków, [w:] V Krajowa Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń, 14-16 listopada 2002, s. 389-396.
 • Rogóż J., Badania nieniszczące dzieł sztuki za pomocą technik typu “Remote sensing”, Materiały z sesji “Osiągnięcia nauk ścisłych w ratowaniu zabytków”, Gliwice 21 września 2000 r. [w:] Rocznik Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2002, t. XVI, s. 339-351.
 • Rogóż J., Fotografia kolorowa w bliskiej podczerwieni “technika fałszywych kolorów”, [w:] Od badań do konserwacji. Materiały z Konferencji, Toruń 23 – 24 październik 1998, Toruń 2002, s. 225-235.
 • Rogóż J., Nieinwazyjne badania obrazu Sapientia Dei za pomocą technik teledetekcyjnych, [w:] Problematyka ochrony, konserwacji restauracji oraz ekspertyzy zbiorów muzealnych, Materiały z III Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Kijów 22-24 maja 2001 r., s. 135 – 138.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 • Seminarium Ramanowskie, Politechnika Łódzka 26 IV 2002 r.: Paweł Szroeder, Franciszek Rozpłoch, Józef Flik, Waldemar Marciniak, Robert Rogal, Jarosław Rogóż: Spektroskopia ramanowska olejów organicznych w określaniu wieku warstw malarskich – referat
 • 5th EC Conference Cultural Heritage Research: a Pan-European Challenge, Kraków 16-18 maja 2002; Józef Flik, Franciszek Rozpłoch, Jarosław Rogóż, Robert Rogal, Paweł Szroeder, Waldemar Marciniak: The elaboration of dating method of some monumental materials of organic provenience using electron paramagnetic resonance and Raman spectroscopy methods – poster
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Poświęcona Pamięci Profesora Zbigniewa Brochwicza, Toruń 18-19 października 2002; Paweł Szroeder, Józef Flik, Franciszek Rozpłoch, Jarosław Rogóż, Robert Rogal, Waldemar Marciniak: Elektronowy rezonans paramagnetyczny i spektroskopia ramanowska w datowaniu materiałów zabytkowych pochodzenia organicznego – referat
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Poświęcona Pamięci Profesora Zbigniewa Brochwicza, Toruń 18-19 października 2002; Jarosław Rogóż, Adam Cupa, Maria Poksińska, Badania nieniszczące dzieł sztuki za pomocą systemu do reflektografii cyfrowej NIR 2000 i systemu do badań termowizyjnych Reytheon Controll IR 2000B – referat
 • V Krajowa Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń, 14-16 listopada 2002, Jarosław Rogóż, Maria Poksińska, Badania termowizyjne w konserwacji zabytków – referat
 • Paweł Szroeder, Robert Rogal, Jarosław Rogóż, Józef Flik, Franciszek Rozpłoch, Waldemar Marciniak, Electron paramagnetic resonanse and Raman spectroscopy in dating of some monumental materials of organic provienience, [w:] Archéométrie 2003, Bordeaux – Pessac – Talence 16-19 avril 2003, s. 196, sesja posterowa
 • IV Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja pt. Problematyka ochrony, konserwacji restauracji oraz ekspertyzy zbiorów muzealnych, Kijów 20-23 maja 2003 r., Robert Rogal, Jarosław Rogóż, Józef Flik, Paweł Szroeder, Waldemar Marciniak, Franciszek Rozpłoch, Zastosowanie spektroskopii ramanowskiej w badaniu wieku spoiw malarskich – referat
 • Sympozjum konserwatorskie, Muzeum Narodowym w Warszawie, 4 grudzień 2003, Jarosław Rogóż, Józef Flik, Robert Rogal, Paweł Szroeder, Franciszek Rozpłoch, Waldemar Marciniak, Problematyka datowania olejnych warstw malarskich – referat
 • III 2004, Nantes, Francja, COST ACTION G7, Workshop, Progress in laser technology during the last years: new methodologies or systems; Paweł Szroeder (invited speaker), Waldemar Marciniak, Franciszek Rozpłoch, Jarosław Rogóż, Robert Rogal, Jacek Gryczewski, Józef Flik: “Raman investigations of painting’s layers”, “Raman spectroscopy in the authentication of easel paintings” – referaty.
 • 9 th Working Groups Meeting and Workshop COST G7; Artwork Conservation by Laser, Gdańsk 7-9 października 2004 r., Paweł Szroeder, Franciszek Rozpłoch, Jarosław Rogóż, Jacek Gryczewski, Józef Flik, Results of micro-Raman analysis of wall-paint pigments in the Malbork castle – referat
 • 9 th Working Groups Meeting and Workshop COST G7; Artwork Conservation by Laser, Gdańsk 7-9 października 2004 r., Jarosław Rogóż, Józef Flik, J. Gryczewski, Study of Tenkitten triptych by means of optical techniques –poster
 • V Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja pt. Problematyka ochrony, konserwacji restauracji oraz ekspertyzy zbiorów muzealnych, Kijów 23-26 maja 2005 r., Jarosław Rogóż, Józef Flik, Paweł Szroeder, Jacek Gryczewski, Franciszek Rozpłoch, Marcin Pastorczak, Marcin Kozanecki, Micro-raman Spectroskopy for the Stady of Wall Painting: an Application to the Malbork Castle – referat
 • V Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja pt. Problematyka ochrony, konserwacji restauracji oraz ekspertyzy zbiorów muzealnych, Kijów 23-26 maja 2005 r., Jarosław Rogóż, Robert Rogal, Możliwości wykorzystania technik nieniszczących do kontroli jakości prac konserwatorskich malowideł ściennych – referat
 • Seminarium i warsztaty “Techniki analityczne w konserwacji zabytków”, Gdańsk 8-9 czerwca 2006, Jarosław Rogóż, Metody badań nieniszczących w konserwacji – referat
 • „Ground Penetrating Radar technology (GPR) – a feasible tool for mapping the structure and assessing subsurface condition of historic buildings walls. A case study of a 14th century merchant house in Toruń, Poland”
 • Optical Metrology SPIE : 21st International Congress on Photonics in Europe collocated with Laser World of Photonics, 13-16 May 2013, Munich, Germany : technical summaries, [Munich : SPIE], 2013
 • IX mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ: tezi dopovìdej, 27-31 travnâ 2013 roku. Publisher: Nacìonal’nij Naukovo-Doslìdnij Restavracìjnij Centr Ukraïni, Kiïv, 2013
 • “Optical and spectroscopic techniques in the identification of historic pigments and dyes” (współautorstwo oraz prezentacja), Dyes in History & Archaeology: 33rd Annual Conference, Organizator :Centre for Textile Conservation and Technical Art History, University of Glasgow, miejsce: Glasgow, Scotland, United Kingdom, 29.10-1.11.2014
 • 1st International Conference on Science and Engineering in Arts, Heritage and Archaeology (SEAHA); organizator: Centre for Doctoral Training in Science and Engineering in Arts Heritage and Archaeology; miejsce: University College London, 14-15.07.2015

DZIAŁALNOŚĆ KONSERWATORSKA

 • Konserwacja XIV-wiecznych malowideł ściennych w kaplicy św. Jakuba w klasztorze pocysterskim w Lądzie nad Wartą, 1991-1993, (pod kier. prof., M. Roznerskiej).
 • Konserwacja ołtarza  gotyckiego “Koronacja NMP” z 1450 roku, (tryptyk  wieluński)  pochodzącego z kaplicy przy Wyższym Seminarium  Duchownym we Włocławku, 1994.
 • Konserwacja  i rekonstrukcja XVIII-wiecznych boazerii przeznaczonych do  ekspozycji w Muzeum Wnętrz Mieszczańskich w Domu Uphagena w  Gdańsku, 1993-1995.
 • Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy malowidłach ściennych z 1461 r. znajdujących się w kaplicy Cristoforo Galleti w kościele p. w. św. Jana w Vittorio Veneto (TV), 1997, (kier. A. Ortolan).
 • Konserwacja fragmentu polichromowanego stropu drewnianego z nawy głównej Kościoła Pokoju p.w. Świętej Trójcy w Świdnicy, Świdnica 1997.
 • Prace konserwatorsko – renowacyjne przy malowidłach ściennych i sgraffitach powstałych w 1958 roku z kaplicy Matki Bożej w kościele p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Częstochowie, 1997.
 • Konserwacja prospektu organowego w kościele pod wezwaniem Św. Anny w Grodziszczu, 1997.
 • Konserwacja ołtarza bocznego pod wezwaniem Chrystusa Króla w kościele parafialnym p.w. Świętego Jacka w Kamieniu Śląskim. Opole 1998.
 • Konserwacja malowideł ściennych, ołtarza i drzwi w kaplicy „Wieczernik” na Kalwarii w Górze Świętej Anny, 1998.
 • Prace konserwatorskie, zabezpieczające malowidła ścienne znajdujące się pod kopułą Kaplicy Królewskiej w Gdańsku przed uszkodzeniami w trakcie wymiany metalowej kopuły, 2001.
 • Konserwacja listew zdobiących balustrady empor w kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu, 2001.
 • Konserwacja ołtarza z kościoła filialnego p.w. Matki Bożej Różańcowej w Ostrowąsach, 2002.
 • Prace konserwatorsko-restauratorskie przy dwóch rzeźbach przedstawiających Biskupów będących własnością Parafii Rzymsko-Katolickiej w Białym Borze, 2004.
 • Konserwacja chrzcielnicy z kościoła parafialnego p.w. NMP Królowej Polski w Białym Borze, 2007.
 • Konserwacja dekoracji sgraffitowej na wieży kościoła parafialnego p.w. Zwiastowania NMP w Bożnowie, 2008.
 • Konserwacja ołtarza i ambony z kościoła p.w. Michała Archanioła w Białym Borze, 2009.
 • Konserwacja barokowych malowideł na stropie prezbiterium w kościele p.w. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim, 2011.
 • Konserwacja barokowych i neobarokowych malowideł na ścianach prezbiterium kościoła p.w. Św. Tomasza Apostoła w Nowym mieście Lubawskim, 2011.
 • Konserwacja i restauracja wczesnobarokowego malowidła na ścianach nawy głównej w kościele p.w. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim, I etap, Toruń 2012.
 • Konserwacja i restauracja malowidła gotyckiego Ukrzyżowanie na łuku tęczowym nawy głównej w kościele p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim, 2012.
 • Konserwacja i restauracja malowanych żeber i ornamentów na sklepieniu pierwszego przęsła nawy głównej w kościele p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim, I etap, 2012.
 • Prace badawczo-konserwatorskie przy gotyckich malowidłach ściennych w kościele filialnym p.w. św. Stanisława Kostki w Chwarszczanach, 2012.
 • Prace konserwatorskie i restauratorskie przy malowanych żebrach i ornamentach na sklepieniu drugiego przęsła nawy głównej w kościele p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim. II Etap, 2013.
 • Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wczesnobarokowych malowidłach na ścianach nawy głównej w kościele p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim. II etap, 2013.
 • Prace konserwatorskie i restauratorskie powierzchni ścian pomiędzy malowidłami a sklepieniem (mur ceglany, służki, zwornik, żebra, sakramentarium, duża wnęka) w części prezbiterialnej kościoła filialnego p.w. św. Stanisława Kostki w Chwarszczanach – dawna kaplica Templariuszy (2 poł. XIII w.), później Joannitów (od 1312 do 1540), 2013.
 • Prace konserwatorskie i restauratorskie powierzchni ścian pomiędzy posadzką a malowidłami w części prezbiterialnej kościoła filialnego p.w. św. Stanisława Kostki w Chwarszczanach – dawna kaplica Templariuszy (2 poł. XIII w.), później Joannitów (od 1312 do 1540), 2013.
 • Prace konserwatorskie i restauratorskie w części prezbiterialnej kościoła filialnego p.w. św. Stanisława Kostki w Chwarszczanach – dawna kaplica Templariuszy (2 poł. XIII w.), później Joannitów (od 1312 do 1540), 2013.
 • Konserwacja i restauracja balustrady „ławy marmoryzowanej” w północno-zachodniej partii kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. zachodniopomorskie, 2014.
 • Konserwacja i restauracja XVIII-wiecznych drzwiczek do ławek w południowo-zachodniej partii kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, 2014.
 • Konserwacja i restauracja klasycystycznych drzwiczek do ławek w południowo-wschodniej partii kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, 2014.
 • Konserwacja i restauracja balustrady „ławy miejskiej” z kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. zachodniopomorskie, 2014.
 • Konserwacja i restauracja balustrady „ławy anielskiej” z kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. zachodniopomorskie, 2014.
 • Konserwacja i restauracja balustrady „ławy pastorów” z kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. zachodniopomorskie, 2014.
 • Konserwacja i restauracja balustrady klasycystycznej „ławy kwiatowej” z kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. zachodniopomorskie, 2014.
 • Konserwacja i restauracja balustrady barokowej „ławy kwiatowej” z kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. zachodniopomorskie, 2014.
 • Konserwacja i restauracja balustrady empory „południowej-miejskiej” z kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. zachodniopomorskie, 2014.
 • Konserwacja i restauracja balustrady empory „południowo-wschodniej” z kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. zachodniopomorskie, 2014.
 • Konserwacja i restauracja fragmentu barokowego stropu w zachodniej części obejścia nawy kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. zachodniopomorskie, 2014.
 • Konserwacja i restauracja polichromii na ścianie wschodniej obejścia nawy kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. zachodniopomorskie, 2014.
 • Konserwacja i restauracja polichromii na ścianach sześciobocznej nawy kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. zachodniopomorskie, 2014.
 • Konserwacja i restauracja polichromii na sklepieniu nawy kościoła parafialnego p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. zachodniopomorskie, 2014.
 • Prace konserwatorsko-restauratorskie wewnętrznych elewacji ściennych (z gotyckimi malowidłami ściennymi) i sklepienia pierwszego przęsła nawy (od strony prezbiterium) kościoła filialnego p.w. św. Stanisława Kostki w Chwarszczanach, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Sarbinowie, gmina Dębno, woj. zachodniopomorskie, 2014.
 • Prace konserwatorsko-restauratorskie przy wewnętrznych elewacjach ściennych z gotyckimi malowidłami ściennymi w drugim i częściowo pierwszym przęśle nawy i sklepieniu drugiego przęsła nawy (od strony prezbiterium) kościoła filialnego p.w. św. Stanisława Kostki w Chwarszczanach, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Sarbinowie, gmina Dębno, woj. zachodniopomorskie, 2015.
 • Prace renowacyjno − konserwatorskie przy prospekcie organowym w kościele parafialnym p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. zachodniopomorskie, 2015.
 • Prace renowacyjno − konserwatorskie przy Emporze wschodniej zwanej „Szewską II” w kościele parafialnym p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. zachodniopomorskie, 2015.
 • Prace renowacyjno − konserwatorskie przy Emporze północnej zwanej „Szewską I” w kościele parafialnym p.w. św. Gertrudy w Darłowie, woj. zachodniopomorskie, 2015.

SPECJALISTYCZNE PRACE BADAWCZO-KONSERWATORSKIE

 • Dokumentacja badań konserwatorskich obrazu Ecce Homo z kościoła parafialnego w Gorzkowicach, 2015.
 • Dokumentacja badań radarowych struktur podpowierzchniowych w obrębie posadzki Bazyliki Konkatedralnej Świętej Trójcy w Chełmży, 2015.
 • Dokumentacja badań radarowych zespołu kamienic mieszczańskich na ul. Mostowej 6 w Toruniu, Kamienica C, Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa, 2015.
 • Dokumentacja badań radarowych zespołu kamienic mieszczańskich na ul. Mostowej 6 w Toruniu, Kamienica B, Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa, 2015.
 • Dokumentacja badań radarowych zespołu kamienic mieszczańskich na ul. Mostowej 6 w Toruniu, Dziedziniec, Kamienica A, Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa, 2015.
 • Dokumentacja badań wykonanych za pomocą techniki kolorowej podczerwieni, Podzadanie 7.4 Wykonanie badań z zastosowaniem kolorowej podczerwieni, Zadanie 7. Badanie z wykorzystaniem technik: fluorescencja w UV, reflektografia w świetle widzialnym, reflektografia w bliskiej podczerwieni, reflektografia w kolorowej podczerwieni, Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu (trzy kamienice, ul. Mostowa 6), 2015.
 • Dokumentacja konserwatorska awersu i rewersu skrzydła ołtarza ze sceną Zwiastowania przedstawiającego Madonnę z Muzeum Zamkowego w Malborku, 2015.
 • Dokumentacja konserwatorska awersu i rewersu skrzydła ołtarza ze sceną Zwiastowania przedstawiającego Anioła z Muzeum Zamkowego w Malborku, 2015.
 • Dokumentacja konserwatorska obrazu na desce Boże Narodzenie z Muzeum Zamkowego w Malborku, 2015.
 • Dokumentacja badań technologiczno-konserwatorskich obrazu Bruno Schulz’a Dachy Wilna. Weryfikacja autorstwa, 2015.
 • Dokumentacja konserwatorsko-badawcza obrazu na desce Judyta z głową Holofernesa pochodzącego ze zbiorów prywatnych, 2015.
 • Dokumentacja konserwatorsko-badawcza obrazu na desce Portret generała i hrabiego Wachtmeister pochodzącego ze zbiorów prywatnych, 2015.
 • Dokumentacja badań konserwatorskich w budynku Sądu Zamiejscowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 28, 2014.
 • Dokumentacja badań malowidła renesansowego w wieży więziennej skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2014.
 • Dokumentacja konserwatorska barokowego obrazu „Chrzest Chrystusa w Jordanie” z 1 ćw. XVIII w. z kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Żabowie, gm. Pyrzyce, 2014.
 • Documentation of analyses of artworks by Chen Wen Hsi, from the Collection of National Gallery in Singapore, 2014.
 • Dokumentacja badań konserwatorskich zewnętrznych zabytkowych ścian piwnic budynku przy ul. Chłodnej 20 w Warszawie, 2013.
 • Dokumentacja badań radarowych gmachu Muzeum Regionalnego (dawnego klasztoru Zakonu Trójcy Przenajświętszej) w Krotoszynie, 2013.
 • Dokumentacja badań radarowych pałacu Rozdrażewskich i Gałeckich w Krotoszynie, 2013.
 • Dokumentacja badań radarowych w kościele filialnym p.w. św. Stanisława Kostki w Chwarszczanach, 2013.
 • Dokumentacja konserwatorskich badań struktury północnej ściany południowego skrzydła Zamku w Olsztynie wykonanych na wysokości III, IV i V kondygnacji, Aneks, 2013.
 • Dokumentacja konserwatorskich badań struktury północnej ściany południowego skrzydła Zamku w Olsztynie wykonanych na wysokości III, IV i V kondygnacji, 2013.
 • Dokumentacja badań konserwatorskich malowideł ściennych korpusu nawowego kościoła parafialnego p.w. MB Królowej Polski w Bielicach, 2013.
 • Report on the analysis of samples taken from a painting “Waterlilies (sketch)” attributed to Claude Monet, (1916-1926), 2013.
 • Dokumentacja badań konserwatorskich ewangelistarza gnieźnieńskiego Codex Aureus Gnesnensis (sygn. BK Ms 1a) ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, 2012.
 • Dokumentacja badań obrazu Sacra Conversacione, 2012.
 • Dokumentacja badań próbek pobranych z obrazu olejnego na płótnie datowanego na XVIII wiek, określonego jako szkic autorstwa włoskiego malarza Ricci, 2012.
 • Dokumentacja badań EXPLANATION EVANGELIORUM z poł. XV w. ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, 2012.
 • Dokumentacja badań ewangelistarza gnieźnieńskiego CODEX AUREUS GNESNENSIS ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, 2012.
 • Dokumentacja badawczo-konserwatorska gotyckich malowideł ściennych w kościele filialnym p.w. św. Stanisława Kostki w Chwarszczanach, 2012.
 • Badania retabulum ołtarza Czterech Dziewic pochodzącego z kościoła w Parsku, 2012.
 • Badania radarowe kościoła pw. św. Bartłomieja w Wabczu, 2012.
 • Dokumentacja badań radarowych pałacu Gałeckich w Krotoszynie, 2012.
 • Badania radarowe kościoła pw. św. Małgorzaty w Łobdowie, 2012.
 • Ekspertyza – ocena autentyczności dzieła Portret dziecka z lalką, sygn. P. Klee 1905, 2011.
 • Ekspertyza – ocena autentyczności dzieła Akt kobiecy odwrócony, sygn. Grosz, 2011.
 • Ekspertyza – ocena autentyczności dzieła Pejzaż kubistyczny, sygn. Feininger benz II feb.1924, 2011.
 • Dokumentacja prac badawczo-konserwatorskich malowideł ściennych w kościele pw. św. Jerzego w Gliwicach Ostropa, 2011.
 • Badania radarowe kościoła pw. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie, 2011.
 • Dokumentacja prac badawczo-konserwatorskich wytypowanych fragmentów malowideł ściennych z nawy Konkatedry pw. św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie, 2011.
 • Dokumentacja badań nieniszczących malowideł ściennych w sali biblioteki klasztornej w opactwie pocysterskim w Lubiążu, 2011.
 • Dokumentacja badań obrazu Wnętrze kościoła z ołtarzem Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga, 2010.
 • Dokumentacja badań nieniszczących ikony Matka Boska z Dzieciątkiem, 2010.
 • Dokumentacja badań nieniszczących obrazu na desce Jutrznia, 2010.
 • Dokumentacja badań obrazu „Plaża w Nicei” J.K. Ajwazowskiego (?), ocena autentyczności, 2010.
 • Badania próbek warstw malarskich pochodzących z Willi Frankla z przełomu XIX i XX w. w Prudniku, 2010.
 • Dokumentacja badań nieniszczących malowidła ściennego z bazyliki p.w. św. Jakuba w Brodnicy, 2009.
 • Dokumentacja badań konserwatorskich kościoła podominikańskiego p.w. św. Piotra i św. Pawła w Chełmnie woj. Kujawsko-Pomorskie wraz z opracowaniem propozycji kompleksowego programu badawczego, 2009.
 • Dokumentacja badań stratygraficznych tynków elewacji kościoła filialnego w Gołaszynie, pow. Nowosolski, woj. lubuskie, 2008.
 • Dokumentacja badań kamienicy przy ul. Powstańców Warszawskich 51 w Darłowie, 2006.
 • Dokumentacja badań nawarstwień kolorystycznych ścian we wnętrzufilialnego kościoła rzymsko-katolickiego w Jędrzychowicach, powiat wschowski, woj. Lubuskie, 2006.
 • Badania Kompleksu Pałacowo-Zamkowego w Żarach, 2006.
 • Dokumentacja badań nawarstwień kolorystycznych ścian we wnętrzu kościoła parafialnego w Przewozie, woj. lubuskie, 2005.
 • Badania nieniszczące obrazów Michaela Leopolda Willmana ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 2008.
 • Dokumentacja badań malowidła ściennego “Ukrzyżowanie” z bazyliki katedralnej p.w. Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana Ewangelisty w Toruniu, 2007.
 • Dokumentacja badań technologiczno-konserwatorskich malowideł ściennych w kościele Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim, 2007.
 • Dokumentacja badań technologiczno-konserwatorskich malowideł ściennych w prezbiterium kościoła oo. Franciszkanów w Wieluniu, 2007.
 • Raport techniczny z badań radarowych i wilgotnościowych z kościoła filialnego p.w. św. Anny w Konotopie, powiat nowosolski, woj. lubuskie, 2008.
 • Raport techniczny z badań radarowych kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Łąkorzu, 2008.
 • Dokumentacja badań technologiczno-konserwatorskich obrazu z sygnaturą H. Lebasque (badania obiektu pod kątem stwierdzenia autentyczności), 2007.
 • Dokumentacja badań technologiczno-konserwatorskich obrazu “Martwa natura” z sygnaturą Chardin 1778 (badania obiektu pod kątem stwierdzenia autentyczności), 2007.
 • Badania nieniszczące obrazu przedstawiającego Wenus z pawiem (badania obiektu pod kątem stwierdzenia autorstwa), 2006.
 • Badania i program konserwatorski dotyczący konserwacji polichromii prezbiterium z kościoła p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Rybnicy Leśnej, Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego, Toruń 2006 – praca zespołowa pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Basiul. Zlecenie fundacji Gesellschaft zur Erhaltung des kulturellen Erbes e. V. Altbau- und Denkmalservice, Fulda, Niemcy
 • Dokumentacja badań nawarstwień kolorystycznych ścian we wnętrzu kościoła parafialnego w Przewozie, woj. lubuskie, 2005.
 • Dokumentacja badań nawarstwień kolorystycznych ścian we wnętrzu kościoła parafialnego w Kolsku, woj. lubuskie, 2005.
 • Dokumentacja zachowanych elementów wystroju i wyposażenia pałacu w miejscowości Broniszów, gm. Kożuchów, woj. lubuskie, 2005.
 • Dokumentacja badań nawarstwień kolorystycznych ścian we wnętrzu kościoła parafialnego w Bieniowie, woj. lubuskie, 2005.
 • Dokumentacja badań technologiczno-konserwatorskich malowideł ściennych w kościele p.w. św. Filipa i Jakuba w Skomlinie, 2005.
 • Ekspertyza technologiczno-techniczna obrazu “Portret Mieczysława Gąseckiego” przypisywanego Jackowi Malczewskiemu (badania obiektu pod kątem stwierdzenia autorstwa obrazu), 2004.
 • Badania polichromii i zapraw z zamku krzyżackiego w Barcianach (wstępne badania klasyfikujące spoiny, tynki i polichromie jako materiał przygotowawczy do wniosku o grant KBN), 2004.
 • Ekspertyza technologiczno-techniczna obrazu “Kobieta z gitarą” przypisywanego Zygmuntowi Menkesowi (badania obiektu pod kątem stwierdzenia autorstwa obrazu), Toruń 2003.
 • Dokumentacja badań technologiczno-konserwatorskich ołtarza św. Wojciecha z Tenkitten z 1504 r., ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku, 2003
 • Badania polichromii, zapraw, kamieni naturalnych i sztucznych oraz glazur z kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku w Malborku, 2002.
 • Badania polichromii kamiennej “Piety” z bazyliki Mariackiej w Gdańsku, 2001.
 • Badania technologiczne malowideł ściennych w Chiesa di s. Bartolomeo (XVI w.), Godega di Sant Urbano w Bibano (TV), Italia, 2001.
 • Ekspertyza technologiczno-techniczna obrazu “Kobieta z rudymi włosami” przypisywanego Władysławowi Ślewińskiemu (badanie obiektu pod kątem stwierdzenia autorstwa obrazu), 2000.
 • Dokumentacja badań technologiczych figury św. Anny Samotrzeciej z Góry Świętej Anny, 1999.
 • Dokumentacja badań konserwatorskich na istnienie zabytkowych polichromii w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie, 1997.
 • Dokumentacja badań czterech ołtarzy barokowych: Wniebowzięcia N. M. Panny, św. Józefa, św. Jadwigi i Matki Bożej, stanowiących elementy wystroju wnętrza kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia N. M. Panny w Jemielnicy (woj. opolskie), 1996.