Prace naukowo-badawcze, działalność konserwatorska i artystyczna po habilitacji

prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik

I. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH I DOROBKU NAUKOWYM

1.1. Wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych

1.1.1. Publikacje recenzowane w czasopiśmie wyróżnionym w ERIH

 1. J. Olszewska-Świetlik, Zagadnienia warsztatu malarskiego epitafium Hansa Gronau z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, t. XXXVIII, Toruń 2010, s. 129-142, PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 0208-533X, (część C wykazu czasopism naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), poz. 53). Punktacja ministerstwa: 10.
 2. J. Olszewska-Świetlik, Zagadnienia XVII­wiecznego warsztatu malarskiego na przykładzie wybranych obrazów z terenów dawnych Prus: ,,Epitafium rodziny Hansa Gronau” z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku i obrazu „Koronacja Najświętszej Marii Panny”z kościoła pw. św. Trójcy w Jeżewie, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, t. XLIII, Toruń 2012, s. 101-128, PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 0208-533X (część C wykazu czasopism naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), poz. 53). Punktacja ministerstwa: 10.

1.1.2. Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym niewymienionym w wykazie ministra właściwego do spraw nauki

3. J. Olszewska-Świetlik, Warsztat malarski XVIII­wiecznych portrecistów gdańskich na przykła­ dzie dwóch portretów z Biblioteki Gdańskiej PAN, „Gdańskie Studia Muzealne”, nr 7, Gdańsk 2011, s. 91-107, ISNN 0137-4095.

1.2. Wykaz autorskich monografii

1.2.1. Autorstwo monografii lub podręcznika autorskiego w języku polskim

4. J. Olszewska-Świetlik, Warsztat malarski antwerpskiego retabulum św. Adriana z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008, ss. 119, ISBN 978-83- 231-2276-0. Punktacja ministerstwa: 12.

5. J. Olszewska-Świetlik, Technologia i technika malarska wybranych nowożytnych epitafiów z Bazyliki Mariackiej Gdańsku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, ss. 170, ISBN 978-83-231-2322-4. Punktacja ministerstwa: 12.

6. J. Olszewska-Świetlik, Gdański warsztat malarski schyłku XVII i XVIII w. na przykładach wy­branych portretów przedstawiających protestanckich duchownych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, ss. 119, ISBN 978-83-231-2573-0. Punktacja ministerstwa: 12.

7. J. Olszewska-Świetlik, Kwatera z dawnego retabulum Adoracja Dzieciątka / Obrzezanie — awers, Zwiastowanie — rewers, 1480 z katedry pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu. Historia, Badania, Technika, Konserwacja, Toruń 2014, ss. 60, ISBN 978-83-64869- 03-7, Punktacja ministerstwa: 10.

1.3. Wykaz współautorskich publikacji naukowych i udział w opracowaniach zbiorowych

1.3.1. Publikacje w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym z listy filadelfijskiej

1.3.1.1. Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports

8. J. Olszewska-Świetlik, B. Szmelter-Fausek, E. Pięta i E. Proniewicz, Spectroscopic and Gas Chromatographic Studies of Pigments and Binders in Gdańsk Paintings of the 17th Century, “Journal of Spectroscopy”, Vol. 2013, Article ID 187407, 8 pages, www.dx.doi. org/10.1155/2013/187407, IF 0,530. Punktacja ministerstwa: 15. (Udział procentowy: 45%).

9. E. Pięta, E. Proniewicz, B. Szmelter-Fausek, J. Olszewska-Świetlik, L.M. Proniewicz, Micro­ Raman Spectroscopy Analysis of the 17th Century Panel Painting ‘Servilius Appius’ by Isaac van den Blocke, “Journal of Raman Spectroscopy”, Vol. 45, Issue 11-12, pp. 1019-1025, November- December 2014, 7 stron, www.wileyonlinelibrary.comDOI10.1002/jrs.4489. Punktacja mi- nisterstwa: 30, IF: 2.519 (udział procentowy 45%).

10. E. Pięta, E. Proniewicz, B. Szmelter-Fausek, J. Olszewska-Świetlik, L.M. Proniewicz, Pigment Characterization of Important Golden Age Panel Paintings of the 17th Century, “Spectrocimica Acta” Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Vol. 136, Part B, 5 February 2015, pp. 594-600, 7 stron, www.dx.doi.org/10.1016/j.saa.2014.09.072. Punktacja ministerstwa: 30, IF: 2.129 (udział procentowy: 15%).

1.3.2. Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym w ERIH

11. J. Olszewska-Świetlik, E. Pawlak, Warsztat malarski cyklu obrazów emporowych z kościoła pod wezwaniem św. Jana w Gdańsku, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, t. XL, Toruń 2011, s. 195-221, PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 0208- 533X, (część C wykazu czasopism naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), poz. 53). Punktacja ministerstwa: 10 (udział procentowy 40%).

12. J. Olszewska-Świetlik, T. Szymczak, Wybrane rodzaje żółtych, brązowych i czerwonych laków organicznych — wstępna metodyka badawcza, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, t. XLII, Toruń 2011, s. 297-339, PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 0208-533X, (część C wykazu czasopism naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), poz. 53). Punktacja ministerstwa: 10 (udział procentowy 40%).

13. J. Olszewska-Świetlik, N. Gruszczyk, Technologia i technika malarska wybranych temper kaze­ inowych w malarstwie sztalugowym, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, t. XLIII, Toruń 2012, s. 361-387, PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 0208- 533X, (część C wykazu czasopism naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), poz. 53). Punktacja ministerstwa: 10. (Udział procen- towy: 40%).

14. J. Olszewska-Świetlik, A. Cwynar, Technologia i technika wybranych impastów na podobraziach płóciennych, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, XLIV, Toruń 2013, s. 203-242, PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 0208-533X, (część C wykazu czasopism naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), poz. 53). Punktacja ministerstwa: 0. (Udział procentowy: 40%).

15. J. Olszewska-Świetlik, B. Szmelter-Fausek, Smalta w malarstwie gdańskim w pierwszej ćwierci XVII w. Stan zachowania smalty w wybranych obrazach gdańskich: Antona Möllera (1563/5­ 1611), Hermanna Hana (1580­1627/8) i Isaaca van den Blocke (przed 1589 po 1624), „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, t. XLV , Toruń 2014, s. 493-518, PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 0208-533X, (część C wykazu czasopism nauko- wych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), poz. 53). Punktacja ministerstwa: 10. (Udział procentowy: 50%).

1.3.3. Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym niewymienionym w wykazie ministra właściwego do spraw nauki

16. J. Olszewska-Świetlik, E. Pańczyk, Instrumentalna analiza aktywacyjna — badania porów­ nawcze bieli ołowiowej w tryptyku Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny” z Muzeum Narodowego w Gdańsku na tle XV­wiecznego malarstwa tablicowego polskiej szkoły śląskiej, „Analityka”, nr 4, 2005, s. 38-42, ISNN 1509-4650, (cześć B wykazu czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) poz. 96). Punktacja ministerstwa: 4 (udział pro- centowy 70%).

17. M. Pańczyk, E. Pańczyk, L. Giro, E. Gaździcka, J. Gemza, J. Olszewska-Świetlik, Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej i instrumentalnej neutronowej analizy aktywacyjnej do identyfikacji pigmentów z ikony Chrzest Chrystusa (Objawienia Pańskiego), „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego”, nr 439, 2010, s. 459-468, ISNN 0867-6143, (cześć B wykazu cza- sopism naukowych nie posiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) poz. 241). Punktacja ministerstwa: 6 (udział procentowy 10%).

18. M. Pańczyk, E. Pańczyk, J. Giemza, E. Gaździcka, L. Giro, J. Olszewska-Świetlik, Analiza warstw malarskich pochodzących z ikon z cerkwi w Korytnikach (SE Polska), „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego”, nr 448, 2012, s. 451-462, ISNN 0867-6143, (cześć B wykazu czasopism naukowych nie posiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) poz. 241). Punktacja ministerstwa: 6 (udział procentowy 10%).

1.3.4. Monografia

1.3.4.1. Współautorstwo monografii lub podręcznika autorskiego w języku polskim

19. J. Olszewska-Świetlik, E. Proniewicz, E. Pięta, B. Szmelter-Fausek, Wybrane materiały w gdań­ skich warsztatach malarskich od XV do XVIII wieku w świetle badań metodą spektroskopii Ramana (RS), Toruń 2014, ss. 113, ISBN 978-83-64869-01-3, Punktacja ministerstwa: 20 (udział procentowy 50%).

1.3.5. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim

1.3.5.1. Indywidualne

20. J. Olszewska-Świetlik, Technology and Technique in Research on the Works of Art, [w:] Interdisciplinary Research on the Works of Arts, eds. J. Olszewska-Świetlik, J. Arszyńska, B. Szmelter-Fausek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, 9-14, ISBN 978-83-231-2852-6. Punktacja ministerstwa: 0.

1.3.5.2. Zbiorowe

21. J. Flik, J. Olszewska-Świetlik, An Outline of the History of Research on Technology and Techniques in the Analysis of Historical Works of Art at Polish Conservation School, [w:] Interdisciplinary Research on the Works of Arts, eds. J. Olszewska-Świetlik, J. Arszyńska, B. Szmelter-Fausek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 15-26, ISBN 978- 83-231-2852-6.Punktacja ministerstwa: 5 (udział procentowy 50%).

22. J. Flik, J. Olszewska-Świetlik, Technology and Technique of the Hans Memling Triptych “The last Judgment” in the National Museum in Gdańsk, [w:] Interdisciplinary Research on the Works of Arts, eds. J. Olszewska-Świetlik, J. Arszyńska, B. Szmelter-Fausek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 195-208, ISBN 978-83-231-2852-6. Pun- ktacja ministerstwa: 5 (udział procentowy 70%).

23. B. Szmelter-Fausek, J. Olszewska-Świetlik, The Study on Technology and Technique in of the Painting “Last Judgement” from St. James Church in Toruń, [w:] Interdisciplinary Research on the Works of Arts, eds. J. Olszewska-Świetlik, J. Arszyńska, B. Szmelter-Fausek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 209-218, ISBN 978-83-231-2852-6. Punktacja ministerstwa: 5 (udział procentowy 30%).

24. E. Pięta, E. Proniewicz, J. Olszewska-Świetlik, Raman Spectroscopy Fir the Identification of Pigment, Dyes, and Binding Media from the Hans Memling’s Triptych The Last Judgement, [w:] Na pograniczu chemii i biologii, t. 29, pod red. H. Koroniaka i J. Barciszewskiego, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012, s. 343-352, ISBN 978- 83-232-2506-5. Punktacja ministerstwa: 5 (udział procentowy 30%).

1.3.6. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku polskim

1.3.6.1. Indywidualne

25. J. Olszewska-Świetlik, Nieznany obraz na średniowiecznej predelli „Chrystus i dwunastu apo­ stołów” z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, [w:] Badania technologii i technik malarskich, konser­ wacja dzieł sztuki, kopii. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50­lecia pracy dedykowana prof. dr. art. kons. Józefowi Flikowi, pod red. J. Olszewskiej-Świetlik, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007, s. 278-283, ISBN 978 — 83 — 231-2135-0. Punktacja ministerstwa: 6.

26. J. Olszewska-Świetlik, Rola i znaczenie technologii i technik sztuk plastycznych w wartościowa­niu, ochronie i konserwacji zabytków, [w:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, pod red. B. Szmygina, wydawca: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Fundacja Politechniki Lubelskiej, Warszawa–Lublin 2012, ISBN 978-83-63569-08-2, s. 175-181. Punktacja ministerstwa: 0.

1.3.6.2. Zbiorowe

27. J. Olszewska-Świetlik, E. Pańczyk, Identyfikacja bieli ołowiowej w średniowiecznym tablicowym malarstwie polskim, [w:] Проблeми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам’яток, Націоналъний науково­дослідний реставраційний центр України, Kijów 2005, s. 376-386 ISBN 966-95415-8-1. Punktacja ministerstwa: 6 (udział procentowy, 70%).

28. J. Olszewska-Świetlik, E. Pańczyk, Biel ołowiowa zidentyfikowana metodą neutronowej analizy aktywacyjnej w gdańskim malarstwie tablicowym z drugiej połowy XV wieku na tle innych warsz­ tatów w Polsce, [w:] Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska, Wydawnictwo: Wydział Fizyki i Informatyki AGH, Kraków 2005, s. 65-69, ISBN-83-921064- 2-3. Punktacja ministerstwa: 6 (udział procentowy 70%).

29. J. Olszewska-Świetlik, Z. Rozłucka, Możliwości diagnozowania stanu zachowania warstw malarskich za pomocą ultrafioletu na przykładzie ołtarza antwerpskiego z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, [w:] Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopii. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50­lecia pracy dedykowana prof. dr. art. kons. Józefowi Flikowi, pod red. J. Olszewskiej-Świetlik, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007, s. 284-297, ISBN 978- 83-231-2135-0. Punktacja ministerstwa: 6 (udział procentowy 50%).

30. J. Olszewska-Świetlik, K. Cybulska, Warsztat malarski drewnianych lakierowanych tarcz ze­ garów szwarcwaldzkich na podstawie wybranych zabytków w zbiorach muzeów polskich, [w:] Album Amicorum. Między Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Poklewskiemu, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2008, s. 211-230, ISBN 978-83-231- 2205-0. Punktacja ministerstwa: 6 (udział procentowy 40%).

31. K.A. Cybulska, D. Markowski, J. Olszewska-Świetlik, J.M. Arszyńska, Drewniana tarcza zegara schwarzwaldzkiego zpejzażemmiasta Bingen. Technika, technologia, konserwacja, [w:] Materiały z IX Sesji Naukowej z cyklu „Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce”, „Dawne i nowsze zegary w Polsce”, Toruński Oddziała Historyków Sztuki, Toruń 2008, s. 101-110, ISBN 978- 83-88341. Punktacja ministerstwa: 0 (udział procentowy 20%).

32. J. Olszewska-Świetlik, K. Cybulska, Konserwator wobec autorskich zmian w dziełach sztuki — zagadnienia etyczne i estetyczne na przykładzie twórczości Meli Muter, Punktacja ministerstwa: 4 (udział procentowy 40%).

1.3.7. Inne publikacje w tym streszczenia w materiałach konferencyjnych

1.3.7.1. Streszczenia w materiałach konferencyjnych międzynarodowych

33. M. Pańczyk, E. Pańczyk, J. Olszwska-Świetlik, Petrological Analysis of the Paint Layers from 5th–18th Century Icons from SE Poland, “Mineralogia—Special Paper”, Vol. 32, 2008, s. 125, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, ISNN 1896-2203 (udział procentowy 25%).

34. J. Olszewska-Świetlik, E. Pańczyk, L. Waliś, INAA in the Studies of the Lead­thin­yellow Pigment in the Mediaeval Polish Painting of the Pomerania School, [w:] Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies. Conference Abstracts, Białowieża, Poland (15–17 September 2008), materiały konferencyjne, abstrakt, s. 131 (udział procentowy 50%).

35. J. Olszewska-Świetlik, E. Pańczyk, The Identification of the Lead White in the Mediaeval Polish Painting of the Gdańsk Pomeraniaby Meansof INNA, [w:] Art 20089th International Conference, Jerusalem, Israel, May 25-30, 2008, Non­destructive Investigations and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation of Cultural and Environmental Heritage, Program and Book of Abstracts, materiały konferencyjne, abstrakt, s. 141 (udział procentowy 50%).

36. B. Szmelter-Fausek, J. Olszewska-Świetlik, M. Pawlikowski, Mineralogical Research of Blue and Green Colours in the Painting of “Last Judgement” from the Church of St James in Toruń on the Background of Research on the Selected Paintings of the Gdańsk Golden Age, (Badania mineralogiczne błękitów i zieleni z obrazu „Sąd Ostateczny” z kościoła św. Jakuba w Toruniu na tle badań wybranych obrazów gdańskiego malarstwa „złotego wieku”), International Conference: Technology and Technique In Research on the Works of Art (Międzynarodowa konferencja: Technologia i Technika w Badaniach Dzieł Sztuki), Toruń 25–26.11.2010 r., [w:] Międzynarodowa konferencja: Technologia i technika w badaniach dzieł sztuki — Ars sine scien­ tia nihil est, 25–26.11.2010 r. program konferencji, abstrakty wystąpień, katalog wystawy, pod red. J. Olszewskiej-Świetlik, J. M. Arszyńskiej, B. Szmelter-Fausek, K. Cybulskiej, Toruń 2010, s. 40 (udział procentowy 40%).

37. J. Flik, J. Olszewka-Świetlik, The Role and the Significance of Technology and Technique in Reserch on Works of Art (Rola i znaczenie technologii i technik w badaniach dzieł sztuki), International Conference: Technology and Technique In Research on the Works of Art (Międzynarodowa Konferencja: Technologia i Technika w Badaniach Dzieł Sztuki), Toruń 25-26.11. 2010 r., [w:] Międzynarodowa konferencja: Technologia i technika w badaniach dzieł sztuki — Ars sine scien­ tia nihil est, 25–26.11.2010 r. program konferencji, abstrakty wystąpień, katalog wystawy, pod red. J. Olszewskiej-Świetlik, J. M. Arszyńskiej, B. Szmelter-Fausek, K. Cybulskiej, Toruń 2010, s. 17 (udział procentowy 50%).

38. E. Pańczyk, E. Pańczyk, J. Olszewska-Świetlik, J. Gemza, L. Giro, Application of SEM­EDS and INAA for Study of Icon Painting from Poland (Zastosowanie SEM­EDS i INAA w badaniach ikon z Polski południowo­wschodniej) International Conference: Technology and Technique In Research on the Works of Art (Międzynarodowa Konferencja: Technologia i Technika w Badaniach Dzieł Sztuki), Toruń 25-26. 1. 010 r., [w:] Międzynarodowa konferencja: Tech­ nologia i technika w badaniach dzieł sztuki — Ars sine scientia nihil est, 25­26.11.2010 r. pro­gram konferencji, abstrakty wystąpień, katalog wystawy, pod red. J. Olszewskiej-Świetlik, J.M. Arszyńskiej, B. Szmelter-Fausek, K. Cybulskiej, Toruń 2010, s. 31 (udział procentowy 15%).

39. J. Olszewska-Świetlik, B. Szmelter-Fausek, E. Proniewicz, Micro ­Raman in the Studies of Pigment and Binders in Gdansk Paintings of the 17th Century, [w:] IRUG 10, 10th Biennial International Conference of the Infrared and Raman User Group, Barcelona, Spain 28-31.03.2012 r., Book of Abstracts, s. 200, materiały konferencyjne, abstrakt (udział procentowy 30%).

40. J. Olszewska-Świetlik, B. Szmelter-Fausek, M. Grzesiak, A. Rafalska-Łasocha, Application of μ­XRDfor Identification of the Substrate in Red Lake Pigment, [w:] 4th Meeting X-ray Techniques in Investigations of the Objects of Cultural Heritage. Celebrating the 100th Anniversary of Crystal X-ray Diffraction, Kraków 17–19.05.2012 r., Poland, Kraków, 2012, s. 14, materiały konferencyjne, abstrakt (udział procentowy 40%).

41. A. Rafalska-Łasocha, M. Grzesiak, J. Olszewska-Świetlik, B. Szmelter-Fausek, X-­Ray Powder Microdiffraction Investigations of Selected Pigments in Seventeenth­ Century Paintings, [w:] 4th Meeting X-Ray Techniques in Investigations of the Objects of Cultural Heritage, Celebrating the 100th Anniversary of Crystal X-Ray Diffraction, Kraków 17–19.05.2012 r., Poland, Kraków, 2012, s. 37, materiały konferencyjne, abstrakt (udział procentowy 10%).

42. J. Olszewska-Świetlik, B. Szmelter-Fausek, The Technology of Red Lake Pigments and Technique of Application in Anton Möller’s and Hermann Han’s Paintings – ­Noninvasive Optical Microscopy, SEM­EDS and µ­XRD Analysison Samples, [w:] Book of Abstracts, New Techniques for the Non-Invasive Investigation of the Surface and Subsurface Structure of Heritage Objects, Toruń 25–26 June 2013, s. 33, ISBN 978-83-231-3091-8 (udział procentowy 50%).

43. E. Pięta, J. Olszewska-Świetlik, E. Proniewicz, Optical Microscopy and Mikro­Raman Studies of the Hans Memling’s Triptych “The Last Judgment”, [w:] Book of Abstrakts, 7th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology, 2-6 September 2013, Ljubljan, Slovenia, s. 50, ISBN 978-961-6902-38-0 (udział procentowy 30%).

44. J. Olszewska-Świetlik, B. Szmelter-Fausek, A. Rafalska-Łasocha, M. Grzesiak-Nowak, µXRPD Studies of Blue Pigments in Gdańsk Paintings of the 17th Century, Optical Metrology SPIE: 21st International Congress on Photonics in Europe collocated with Laser Metrology 13-16 May 2013, Munich, Germany: technical summaries, Munich: SPIE, 3013, s. 81-82, dokument elektroniczny (udział procentowy 10%).

45. B. Szmelter-Fausek, J. Olszewska-Świetlik, SEM-­EDS Studies of Smalt Pigment in Gdansk Paintings of the 17th Century, 5th Meeting X-Ray and Other Techniques in Investigations of the Objects of Cultural Heritage, Krakow, 14-17 May 2014, Book of Abstrakt, s. 40-41.

46. M. Fausek, J. Olszewska-Świetlik, SEM-­EDS and XRF Analysis of Technology and Technique of Graining of Selected 19th ­Century Organ Cases from Western Pomerania, 5th Meeting X-Ray and Other Techniques in Investigations of the Objects of Cultural Heritage, Krakow, 14-17 May 2014, Book of Abstracts, s. 41-42.

47. P. Targowski, J. Olszewska-Świetlik, B. J. Rouba, Macro-­XRF Scanning: A New Tool for Examination of Artwork, 5th Meeting X-ray and Other Techniques in Investigations of the Objects of Cultural Heritage, Krakow, 14-17 May 2014, Book of Abstrakt, s. 54-56.

48. E. Pieta, E. Proniewicz, D. Skołuba, B. Szmelter-Fausek, J. Olszewska-Świetlik, L. Proniewicz, Micro­Raman Spectroscopy, Optical Microscopy, and X-­ray Fluorescence Spectroscopy Studies of the Famous 17th Century Gdańsk Paintings, International Conference on Raman Spectroscopy (ICORS) Jena, Germany August 10-15, 2014, Jena; Friedrich Schiller University, 2014, s. 1-2.

49. P. Targowski, J. Olszewska-Świetlik, and B. J. Rouba, Macro-­XRF for Examination of Medieval Wood Panel Painting—an Example of Application Technart 2015. Nondestructive and Microanalytical Techniques in Art and Cultural Heritage, Catania, April, 27-30, 2015, Book of Abstracts, s. 174 (P1-12).

50. M. A. Iwanicka, B. J. Rouba, J. Olszewska — Świetlik, M. Sylwestrzak, P. Targowski, Combined Use of OCT and Macro­-XRF for Examination of Easel Paintings, Optical Metrology: Optics for Arts, Architecture, and Archaeology V, Wednesday–Thursday 24–25 June 2015 Monachium, Book of Abstracts, s. 88.

51. J. Olszewska-Świetlik, B. Szmelter-Fausek, The Technique of Blue Paint Layers in Gdansk Paintings from the Mid-­Sixteenth to the end of the Eighteenth Century, Colours 2015, Bridging Science With Art, 24-26 September, Evora, Portugalia, Book of Abstracts, s. 28.

52. Ł. Brzozowska, J. Olszewska-Świetlik, Technical Examination of Polychromy of St. Reinhold Altarpiece from National Museum in Warsaw, Colours 2015, Bridging Science With Art, 24-26 September, Evora, Portugalia, Book of Abstracts, s. 46.

1.3.7.2. Streszczenia w materiałach konferencyjnych krajowych

53. J. Olszewska-Swietlik, K. Cybulska, Zagadnienia etyczne i estetyczne zmian obrazów po konser­ wacji na przykładzie twórczości Meli Muter, [w:] Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwa­ cji i restauracji, 27–29 maja 2010, UMK, Zakład Konserwacji i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, s. 28 (udział procentowy 40%).

54. J. Olszewska-Świetlik, K. Cybulska, T. Kozielec, Zagadnienia techniczne i konserwatorskie na wybranych przykładach współczesnych obrazów na podobraziach płóciennych, [w:] Konferencja krajowa: Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX i XX wieku, konserwacja i restauracja, Toruń 18–19.10.2012 r., UMK, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Zakład Konserwacji Papieru i Skóry, abstrakty, s. 3 (udział procentowy 40%).

55. A. Rafalska-Łasocha, M. Grzesiak-Nowak, J. Olszewska-Świetlik, B. Szmelter-Fausek, Zastosowanie technik dyfrakcyjnych do badań bieli ołowiowych w XVII­-wiecznych obrazach, Analiza chemiczna w ochronie zabytków, XII konferencja, 6–7 grudnia 2012, Warszawa, materiały konferencyjne, abstrakt, s. 39 (udział procentowy 10%).

56. P. Mindykowska, J. Olszewska-Świetlik, J. W. Łukaszewicz, W. Topolska, Zastosowanie spektro­skopii w podczerwieni do analizy wybranych rekonstrukcji czerwonych laków organicznych, XIV konferencja „Analiza chemiczna w konserwacji zabytków”, Warszawa 4-5 grudnia 2014, s. 45.

57. A. Rafalska-Łasocha, M. Grzesik-Nowak, M. Kozieł, B. Szmeler-Fausek, J. Olszewska- Świetlik, W. Łasocha, Zastosowanie technik µXRPD do identyfikacji materiałów malarskich, XIV konferencja „Analiza chemiczna w konserwacji zabytków”, Warszawa 4-5 grudnia 2014, s. 49.

1.3.7.3. Recenzje wydawnicze

 • Wobec zabytku. Tradycje i perspektywy postaw. Studia dedykowane pamięci prof. Jerzego Remera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, ss. 339, ISBN 978-83-231-2577-8.
 • Barwny świat Majów. Haftowane tkaniny, katalog wystawy 8.04–26.06.2011, Wyd. Muzeum Okręgowego w Toruniu, Toruń 2011, ss. 52, ISBN 978-83-60324-44-8.

– współpraca dotycząca wykonania recenzji z następującymi  wydawnictwami:

 • „Opuscula Musealia”, czasopismo muzeologiczne
 • „Muzealnictwo”, rocznik, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 • recenzje kilku artykułów w publikacji: Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i re­stauracji, pod red. E. Szmit-Naud, B. J. Rouby, J. Arszyńskiej, wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Toruńskiej Szkoły Konserwacji, Warszawa–Toruń 2012, s. 229-246, ISBN 978-83-63260-12-5.

1.3.7.4. Wykaz cytowań w zasięgu międzynarodowym

 • Imitation and Illusion: Applied Brocade in the Art of the Low Countries in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, I. Geelen, D. Steyaert with contributions by C. Glaude [et al.] Brussel 2011, s. 59, 158, 178.
 • Raport z konferencji Technology and Technique in Research on the Works of Art „Ars sine scientia nihil est”, Toruń (Poland) 25-­26 November 2010, oprac. A. Saar-Kozłowska [w:] Uncommon Culture, ed. M. Śliwińska, E. Valauska, Published in Poland by The International Center for Information Management System and Services, Vol. 1, No. 1, Toruń, 2010, s. 189-190, ISSN 2082-692.

1.3.7.5. Wykaz artykułów oddanych do druku

 • J. Olszewska-Świetlik, Technologia i technika śląskiego warsztatu malarskiego tzw. Mistrza lat 1487/87, [w:] Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Jakubowi Pokorze.
 • J. Olszewska-Świetlik, K.A. Cybulska, T. Kozielec, Zagadnienia techniczne i konserwator­ skie na wybranych przykładach współczesnych obrazów na podobraziach tekturowych.
 • J. Olszewska-Świetlik, Patrycja Mindykowska, Rekonstrukcja technologiczna i badania nieinwazyjne wybranych czerwonych laków organicznych, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”.
 • B. Szmelter-Fausek, J. Olszewska-Świetlik, Technika opracowania błękitów w malar­ stwie gdańskim od połowy XVI do końca XVIII w., „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”.
 • Ł. Brzozowska, J. Olszewska-Świetlik, Technical Examination of the Polychromy of St Reinhold Altarpiece from National Museum in Warsaw, “Colour Research and Application Journal”.
 • B. Szmelter-Fausek, J. Olszewska-Świetlik, Blue Pigments in Blue and Purple Painting Layers of Gdańsk’s Paintings of the Mid­16th to the End of the 18th Century, “Colour Research and Application Journal”.
 • J. Olszewska-Świetlik, B. J. Rouba, P. Targowski, Skrzydło ołtarzowe z około 1480 roku z kościoła Świętojańskiego w Toruniu w świetle badań techniką makro­-XRF [w:] Kościół Świętojański — nowe rozpoznanie, pod red K. Kluczwajd, Dzieje i skarby kościołów toruń­skich, t. 5, ISBN 978-83-83341-82-3, s.155-164.

1.4. Członkostwo w redakcjach naukowych

1.4.1. Redakcja monografii lub podręcznika autorskiego w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim

59. Interdisciplinary Research on the Works of Arts, eds. J. Olszewska-Świetlik, J. Arszyńska, B. Szmelter-Fausek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, ISBN 978-83-231-2852-6, ss. 350. Punktacja ministerstwa: 5.

60. Międzynarodowa konferencja: Technologia i technika w badaniach dzieł sztuki — Ars sine scien­ tia nihil est, 25­26.11.2010 r. program konferencji, abstrakty wystąpień, katalog wystawy, pod red. J. Olszewskiej-Świetlik, J. M. Arszyńskiej, B. Szmelter-Fausek, K. Cybulskiej, Toruń 2010, ss. 54, materiały konferencyjne.

1.4.2. Redakcja monografii lub podręcznika autorskiego w języku polskim

61. Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopii. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50­-lecia pracy dedykowana prof. dr. art. kons. Józefowi Flikowi, pod red. J. Olszewskiej-Świetlik, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, ISBN 978-83-231-2135-0, ss. 312. Punktacja ministerstwa: 10.

2. Informacja o aktywności naukowej albo artystycznej we wszystkich obsza- rach wiedzy, z wyłączeniem obszaru wiedzy sztuka

2.1.1. Informacje o wystąpieniach na krajowych i międzynarodowych konferen- cjach naukowych

2.1.1.1. Krajowe

 1. IV Krajowa Konferencja Radiochemii i Chemii Jądrowej, Kraków Przegorzały, 9–11.05.2005. Sesja posterowa: Analiza bieli ołowiowej w tablicowym malarstwie gdańskim z drugiej połowy XV wieku z wykorzystaniem neutronowej analizy aktywacyjnej, autorzy: J. Olszewska-Świetlik, E. Pańczyk.
 2. Krajowe sympozjum: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowi­ska, Kraków 7–9.09.2005. Referat: Biel ołowiowa zidentyfikowana metodą neutronowej analizy aktywacyjnej w gdańskim malarstwie tablicowym z drugiej połowy XV wieku na tle innych warsz­ tatów w Polsce, autorzy: J. Olszewska-Świetlik, E. Pańczyk.
 3. II Kongres Mediewistów Polskich, Lublin 19–21.09.2005. Referat: Technika i technologia ślą­skiego warsztatu malarskiego tzw. Mistrza lat 1486/87, autor: J. Olszewska-Świetlik.
 4. Sesja Naukowa zorganizowana przez Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego: Sztuka i kultura w Prusach Królewskich. Portret w Prusach Królewskich, Gdańsk 19.05.2006 r. Referat: Warsztat malarski XVII­-wiecznych portrecistów gdańskich na przykładzie dwóch portre­ tów z Biblioteki Gdańskiej PAN, autor: J. Olszewska-Świetlik.
 5. IX Sesja Naukowa z cyklu: Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, Dawne i nowsze zegary w Polsce — w 775. rocznicę lokacji Torunia, Toruń 21.06.2008 r., komunikat: Drewniana tarcza zegara szwarcwaldzkiego z pejzażem miasta Bingen. Technika, technologia, konserwacja, autorzy: K. Cybulska, D. Markowski, J. Olszewska-Świetlik, J.M. Arszyńska.
 6. Malarstwo w Prusach Królewskich w I połowie XVII wieku. Sesja naukowa — Pelplin, Muzeum Diecezjalne w Pelplinie, 13 września 2008 r. Referat: Zagadnienia XVII­wiecznego warsztatu malarskiego na przykładzie wybranych obrazów terenu Prus, autor: J. Olszewska-Świetlik.
 7. Złoża kopalin — aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych, Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 11–12. 05.2010 r. Referat: Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej i instrumentalnej neutronowej ana­lizy aktywacyjnej do identyfikacji pigmentów z ikony Chrzest Chrystusa (Objawienia Pańskiego), autorzy: M. Pańczyk, E. Pańczyk, L. Giro, E. Gaździcka, J. Gemza, J. Olszewska-Świetlik.
 8. Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji, 27–29 maja 2010 , UMK, Zakład Konserwacji i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej. Referat: Zagadnienia etyczne i estetyczne zmian obrazów po konserwacji na przykładzie twórczości Meli Muter, autorzy: J. Olszewska-Świetlik, K. Cybulska.
 9. Konferencja krajowa: Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX i XX wieku, konserwacja i restaura­cja, Toruń 18–19.10.2012 r., UMK, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Zakład Konserwacji Papieru i Skóry. Referat: Zagadnienia techniczne i konserwatorskie na wybra­nych przykładach współczesnych obrazów na podobraziach płóciennych, autorzy: J. Olszewska- Świetlik, K. A. Cybulska, T. Kozielec.
 10. Analiza chemiczna w ochronie zabytków, XII konferencja, 6–7 grudnia 2012 Warszawa. Sesja posterowa: Zastosowanie technik dyfrakcyjnych do badań bieli ołowiowych w XVII-­wiecznych obrazach,  autorzy:  A.  Rafalska-Łasocha,  M.  Grzesiak-Nowak,  J. Olszewska-Świetlik, B. Szmeler-Fausek.
 11. 5. konferencja Dzieje i skarby kościołów toruńskich. Kościół Świętojański w Toruniu — nowe spojrzenia, Toruński Oddział SHS, 15-16 X 2014, Obraz przedstawiający na awersie Adorację Dzieciątka, Obrzezanie, na rewersie Zwiastowanie, dat. 1480 z Katedry śś. Janów w Toruniu, w świetle badań techniką makro-XRF, referat, autorzy: J. Olszewska-Świetlik, B. J. Rouba, P. Targowski.
 12. XIV konferencja Analiza chemiczna w konserwacji zabytków, Warszawa 4-5 grudnia 2014, Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do analizy wybranych rekonstrukcji czerwonych laków organicznych, autorzy: P. Mindykowska, J. Olszewska-Świetlik, J. W. Łukaszewicz, W. Topolska.
 13. XIV konferencja Analiza chemiczna w konserwacji zabytków, Warszawa 4-5 grudnia 2014, Zastosowanie technik µXRPD do identyfikacji materiałów malarskich, autorzy: A. Rafalska- Łasocha, M. Grzesik-Nowak, M. Kozieł, B. Szmeler-Fausek, J. Olszewska-Świetlik, W. Łasocha.

2.1.1.2. Międzynarodowe

 1. V Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja: Проблeми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам’яток, 23–27.05.2005, Kijów. Referat: Identyfikacja bieli ołowiowej w średniowiecznym tablicowym malarstwie polskim, autorzy: J. Olszewska- Świetlik, E. Pańczyk.
 2. Art 2008 9th International Conference, Jerusalem, Israel, May 25–30, 2008, Non­Destructive Investigations and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation of Cultural and Environmental Heritage. Sesja posterowa: The Identification of the Lead White in the Mediaeval Polish Painting of the Gdańsk Pomerania by Means of INNA, autorzy: J. Olszewska-Świetlik, E. Pańczyk.
 3. 2nd Central-European Mineralogical Conference, XV Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland will be held from 11 to 14 September 2008 in Szklarska Poręba. Sesja posterowa: Petrological Analysis of the Paint Layers from 5th—18th Century Icons from SE Poland, autorzy: M. Pańczyk, E. Pańczyk, J. Olszwska-Świetlik.
 4. International Conference on Recent Developments and Applications of Nuclear Technologies, Poland, Białowieża 15–17 September 2008. Sesja posterowa: INAA in the Studies of the Lead­Thin­Yellow Pigment in the Mediaeval Polish Painting of the Pomerania School, autorzy: J. Olszewska-Świetlik , E. Pańczyk , L. Waliś.
 5. In Situ Technical Imaging for Art and Archaeology—Symposium in Conservation Science, The British Museum, London, Great Britain, 15.07.2010 r. Referat: A Noninvasive Survey of Large Collection of Paintings by Mela Muter with Optical Coherence Tomgraphy, autorzy: M. Iwanicka, K. Cybulska, J. Olszewska-Świetlik, B. Rouba, E. Kwiatkowska.
 6. International Conference: Technology and Technique In Research on the Works of Art Międzynarodowa Konferencja: Technologia i Technika w Badaniach Dzieł Sztuki, Toruń 25–26.11.2010 r. Referat: Mineralogical Research on Blue and Green Colours in the Painting of “Last Judgement” from the Church of St James in Toruń on the Background of Research on the Selected Paintings of the Gdańsk Golden Age (Badania mineralogiczne błękitów i zieleni z obrazu „Sąd Ostateczny” z kościoła św. Jakuba w Toruniu na tle badań wybranych obrazów gdańskiego malar­ stwa „złotego wieku”), autorzy: B. Szmelter-Fausek, J. Olszewska-Świetlik, M. Pawlikowski.
 7. International Conference: Technology and Technique In Research on the Works of Art Międzynarodowa Konferencja: Technologia i Technika w Badaniach Dzieł Sztuki, Toruń 25– 26.11.2010 r. Referat: The Role and the Significance of Technology and Technique in Reserch on Works of Art (Rola i znaczenie technologii i technik w badaniach dzieł sztuki), autorzy: J. Flik, J. Olszewska-Świetlik.
 8. International Conference: Technology and Technique In Research on the Works of Art Międzynarodowa Konferencja: Technologia i Technika w Badaniach Dzieł Sztuki, Toruń 25–26.11.2010 r. Referat: Application of SEM­-EDS and INAA for Study of Icon Painting from Poland (Zastosowanie SEM­-EDS i INAA w badaniach ikon z Polski południowo­wschodniej), autorzy: M. Pańczyk, E. Pańczyk, J. Olszewska-Świetlik, J. Gemza, L. Giro.
 9. 10th Biennial International Conference of the Infrared and Raman User Group, Barcelona 28–31.03.2012 r. Sesja posterowa: Micro­Raman in the Studies of Pigment and Binders in Gdansk Paintings of the 17th Century, autorzy: J. Olszewska-Świetlik, B. Szmelter-Fausek, E. Proniewicz.
 10. The Renaissance Workshop: The Materials and Techniques of Renaissance Art, London 10. 4–11.05.2012 r., The British Museum. Sesja posterowa: The Gdańsk Painting Workshop at the Turn of the Sixteenth Eventeenth Century, autorzy: B. Szmelter-Fausek, J. Olszewska-Świetlik.
 11. 4th Meeting X-Ray Techniques in Investigations of the Objects of Cultural Heritage. Celebrating the 100th Anniversary of Crystal X-Ray Diffraction, Krakow 17–19.05.2012 r., Poland, referat: Application of μ­XRD for Identification of the Substrate in Red Lake Pigment, autorzy: J. Olszewska-Świetlik, B. Szmelter-Fausek, M. Grzesiak, A. Rafalska-Łasocha.
 12. 4th Meeting X-Ray Techniques in Investigations of the Objects of Cultural Heritage. Celebrating the100th Anniversary of Crystal X-Ray Diffraction, Krakow 17–19.05.2012 r., Poland. Sesja posterowa: Application of μ­XRD for Identification of the Substrate in Red Lake Pigment, autorzy: A. Rafalska-Łasocha, M. Grzesiak, J. Olszewska-Świetlik, B. Szmelter- Fausek, W. Łasocha.
 13. 39th International Symposium on Archaeometry: 50 Years of ISA, Leuven 28.05–1.06.2012 r., Belgium. Sesja posterowa: Characterization of Lead White and Lead­ Tin­Yellow Pigment Sin Palefte of Mediaeval Gdańska Pomerania Painting, autorzy: J. Olszewska-Świetlik, E. Pańczyk.
 14. 39th International Symposium on Archaeometry: 50 Years of ISA, Leuven 28.05–1.06.2012 r., Belgium. Sesja posterowa: Analysis of Grounds from Icon Painting (Korytniki Orthodox Church, SE Poland), autorzy: M. Pańczyk, E. Pańczyk, E. Gaździcka, L. Giro, J. Gemza, J. Olszewska-Świetlik.
 15. Międzynarodowa Konferencja SPIE Optical Metrology: Optics for Arts, Architecture, and Archaeology, Monachium, Germany 13–16 maj 2013, Sesja posterowa: µ­XRPD Studies of Blue Pigments in Gdańsk Paintings of the 17th Century, autorzy: A. Rafalska-Łasocha, M. Grzesiak, J. Olszewska-Świetlik, B. Szmelter-Fausek.
 16. Międzynarodowa Konferencja: New Techniques for the Non­Invasive Investigation of the Surface and Subsurface Structure of Heritage Objects, Toruń 25–26 June 2013, Sesja posterowa: The Technology of Red Lake Pigments and Technique of Application in Anton Möller’s and Hermann Han’s Paintings­ Noninvasive Optical Microscopy, SEM-EDS and µ-XRD Analysison Samples, autorzy: J. Olszewska-Świetlik, B. Szmelter-Fausek.
 17. 7th International Congres on the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology 2–6 September 2013, Ljubljana, Slovenia, sesja posterowa: Optical Microscopy and Micro­ Raman Studies of the Hans Memling’s Triptych “The Last Judgment”, autorzy: E.  Pięta, J. Olszewska-Świetlik, E. Proniewicz.
 18. 5th Meeting X-Ray and Other Techniques in Investigations of the Objects of Cultural Heritage, Krakow, 14-17 May 2014, Macro-­XRF Scanning: A new Tool for Examination of Artwork, referat, autorzy: P. Targowski, J. Olszewska-Świetlik, B. J. Rouba.
 19. 5th Meeting X-Ray and Other Techniques in Investigations of the Objects of Cultural Heritage, Krakow, 14-17 May 2014, sesja posterowa, SEM-­EDS Studies of Smalt Pigment in Gdansk Paintings of the 17th Century, autorzy: B. Szmelter-Fausek, J. Olszewska-Świetlik.
 20. 5th Meeting X-Ray and Other Techniques in Investigations of the Objects of Cultural Heritage, Krakow, 14-17 May 2014, sesja posterowa, SEM­-EDS and XRF Analysis of Technology and Technique of Graining of Selected 19th­Century Organ Cases from Western Pomerania, autorzy: M. Fausek, J. Olszewska-Świetlik.
 21. 9th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterraneam Basin Improvements in Conservation and Rehabilitation-Integrated Methodologies, 3-5 June 2014, Ankara Turkey, sesja posterowa, Micro­Raman Spectroscopy and Optical Microscopy, and X­Ray Studies of the Famous 17th Century Gdańsk Paintings, autorzy: E. Pięta, E. Proniewicz, J. Olszewska-Świetlik, B. Szmelter-Fausek.
 22. XXIV. International Conference on Raman Spectroscopy, 10-15 August, Jena Germany, sesja posterowa, Micro­Raman Spectroscopy, Optical Microscopy, and X­-ray Fluorescence Spectroscopy Studies of the Famous 17th Century Gdańsk Paintings, autorzy: E. Pięta, E. Proniewicz, D. Święch, B. Szmelter-Fausek, J. Olszewska-Świetlik, L.M. Proniewicz.
 23. Technart 2015: Catania, April, 27-30, 2015, sesja posterowa, Macro-­XRF for Examination of Me­dieval Wood Panel Painting — an Example of Application, P. Targowski, J. Olszewska- Świetlik, and B. J. Rouba.
 24. Wednesday–Thursday 24–25 June 2015 Monachium, Optical Metrology: Optics for Arts, Architecture, and Archaeology V, referat: Combined Use of OCT and Macro­XRF for Examination of Easel Paintings, M. A. Iwanicka, B. J. Rouba, J. Olszewska-Świetlik, M. Sylwestrzak, P. Targowski [9527-7].
 25. Colours 2015, Bridging Science With Art, 24-26 September, Evora, Portugalia, referat: The Techniche of Blue Paint Layers in Gdansk Paintings from the Mid­Sixteenth Tothe End of the Eighteenth Century, J. Olszewska — Swietlik, B. Szmelter-Fausek.
 26. Colours 2015, Bridging Science With Art, 24-26 September, Evora, Portugalia, referat: Technical Examination of Polychromy of St. Reinhold Altarpiece from National Museum in Warsaw, L. Brzozowska , J. Olszewska-Świetlik.

2.1.2. Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

Komitet redakcyjny Czasopisma: „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Za- bytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu — powo- łanie 2015 r

2.1.3. Wykaz zrealizowanych projektów naukowo-badawczych krajowych, europejskich, i innych międzynarodowych

 1. Grant MNiSW, Technologia i technika malarska wybranych nowożytnych epitafiów z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, nr N105/H03/2006/31, nr UMK 766-Z, 2006–2009, kierownik projektu.
 2. Grant MNiSW, Proweniencja materiałów pochodzenia mineralnego stosowanych w malar­ stwie ikon z XV i XVI wieku z regionu karpackiego, nr N N507 584738, Państwowy Instytut Geologiczny — Państwowy Instytut Badawczy, kierownik Magdalena Pańczyk, 2010–2012, wykonawca w projekcie.
 3. Grant NCN, Wybrane materiały w gdańskich warsztatach malarskich od XV do XVIII wieku w świetle badań metodami spektroskopowymi (RS, IR, PIXE, RBS i NRA), nr N N204 370340, UMK — Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, 2011– 2014, kierownik projektu.
 4. Grant NCN, Gdański warsztat malarski ostatniej ćwierci XVI i pierwszej połowy XVII wieku na przykładzie twórczości Antona Möllera (1563/5–1611) i Hermana Hana (1580–1627/8), nr N N105 430940, UMK — Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, 2011–2013, grant promotorski, kierownik projektu.

2.1.4. Informacje o kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych w obszarze wiedzy sztuka

 1. kierownik projektu: Grant MNiSW Technologia i technika malarska wybranych nowożyt­ nych epitafiów z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, nr N105/H03/2006/31, nr UMK 766-Z, 2006–2009.
 2. kierownik projektu: Grant NCN Wybrane materiały w gdańskich warsztatach malarskich od XV do XVIII wieku w świetle badań metodami spektroskopowymi (RS, IR, PIXE, RBS i NRA), nr N N204 370340, UMK — Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, 2011–2014.
 3. kierownik prokjektu promotorskiego: Grant NCN Gdański warsztat malarski ostatniej ćwierci XVI i pierwszej połowy XVII wieku na przykładzie twórczości Antona Möllera (1563/5– 1611) i Hermana Hana (1580–1627/8), nr N N105 430940, UMK — Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, 2011–2013, grant promotorski.
 4. koordynator projektu: aplikacja mgr K. Cybulska pod kierunkiem naukowym dr hab. J. Olszewskiej-Świetlik, promotor rozprawy doktorskiej Międzynarodowy projekt ba- dawczy CHARISMA (Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration)—MOLAB 2011, The Painter’s Workshop, Technique and Tech-nology of the Oil Paintings of an Ecole de Paris Artist, Maria Melania Mutermilch—Mela Muter (1876–1967) from the Collection of Bolesław and Lina Nawrocki.

2.2.1. Wykaz publicznych realizacji dzieł artystycznych

62. J. Olszewska-Świetlik, Pokłon trzech króli — kopia fragmentu Retabulum św. Szymona i św. Judy Tadeusza z lat 1485–1490 z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, technika mieszana, płótno, 33×24 cm, rok 2010. Wystawa towarzysząca międzynarodowej konferencji: Technologia i tech­nika w badaniach dzieł sztuki — Ars sine scientia nihil est, Muzeum Uniwersyteckie, Collegium Maximum, 26.11.2010–4.02.2011, [w:] Międzynarodowa konferencja: Technologia i tech­ nika w badaniach dzieł sztuki — Ars sine scientia nihil est, 25-26.11.2010 r. program konferencji, abstrakty wystąpień, katalog wystawy pod red. J. Olszewskiej-Świetlik, J. M. Arszyńskiej, B. Szmelter-Fausek, K. Cybulskiej, Toruń 2010, s. 54, materiały konferencyjne. Wykonanie dzieła i publiczna prezentacja. Punktacja ministerstwa: 12.

63. J. Olszewska-Świetlik, Poster z wykorzystaniem fotografii obrazu olejnego na płótnie przy- twierdzonego do drewnianego panelu św. Jan Kanty z II poł. XVIII wieku [w:] Wystawa „Salon Wiosenny” 2006, XXXII Konkursu Dzieło Roku 2005, 60-lecie Okręgu Toruńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 17.03–1.04.2006, wydawca katalogu: ART Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński 2006, pod red. J. Brzuskiewicza, T. Pietrzyka, E. Prinz, s. 59. Punktacja ministerstwa: 9.

64. J. Olszewska-Świetlik, Konserwacja i dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich kopii obrazu Matka Boża Nieustającej Pomocy, wyk. Małgorzata Jankowska, 2003, kościół pw. św. Michała Archanioła w Lipnie, Toruń 2014. Obraz w technice temperowej, podobrazie drewniane. Punktacja ministerstwa: 12.

65. J. Olszewska-Świetlik, Konserwacja i dokumentacja kwatery z dawnego retabulum, Narodzenie Chrystusa, Obrzezanie — awers, Zwiastowanie — rewers, 1480, katedra pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu, Toruń 2014. Obraz w technice wielowarstwowej, podmalowanie temperowe, wykończenie olejno-żywiczne, podobrazie drewniane. Punktacja ministerstwa: 12.

66. J. Olszewska-Świetlik, Konserwacja i dokumentacja obrazu sztalugowego pt. Portret hrabiego Morykoniego, dat. XVII/XVIII w., Toruń 2015. Obraz na podobraziu płóciennym, zaprawa czerwona , technika olejna. Punktacja ministerstwa: 12.

67. J. Olszewska-Świetlik, Konserwacja i dokumentacja obrazu sztalugowego pt. Portret Benedykta Morykoniego, dat. po 1838 r., Toruń 2015. Obraz na podobraziu płóciennym, zaprawa biała , technika olejna. Punktacja ministerstwa: 12.

2.2.2. Wykaz publikacji utworów lub dzieł artystycznych

2.2.2.1. Wystawa indywidualna

68. Indywidualna wystawa J. Olszewska-Świetlik, Gotycka kwatera ołtarzowa z 1480 roku. Historia, konserwacja, badania, miejsce: katedra pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, 6-14 czerwca 2015 r. Punktacja ministerstwa: 12.

2.2.2.2. Wystawa zbiorowa

69. Udział w wystawie zbiorowej: Wystawa „Salon Wiosenny” 2006, XXXII Konkursu Dzieło Roku 2005, 60-lecie Okręgu Toruńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 17.03–1.04.2006. Projekt — koncepcja z wykorzystaniem fotografii prac konserwatorskich obrazu olejnego na płótnie przytwierdzonego do drewnianego panelu św. Jan Kanty z II poł. XVIII w. Punktacja ministerstwa: 6.

70. Udział w wystawie zbiorowej, Wystawa towarzysząca międzynarodowej konferencji: Technologia i technika w badaniach dzieł sztuki — Ars sine scientia nihil est, Muzeum Uniwersyteckie, Collegium Maximum, 26.11.2010–4.02.2011, Pokłon trzech króli — kopia fragmentu Retabulum św. Szymona i św. Judy Tadeusza z lat 1485–1490 z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, technika mieszana, płótno, 33 × 24 cm, rok 2010, [w:] Międzynarodowa kon- ferencja: Technologia i technika w badaniach dzieł sztuki — Ars sine scientia nihil est, 25–26. 11.2010 r. program konferencji, abstrakty wystąpień, katalog wystawy, pod red. J. Olszewskiej- Świetlik, J. M. Arszyńskiej, B. Szmelter-Fausek, K. Cybulskiej, Toruń 2010, s. 54, materiały konferencyjne. Wykonanie dzieła i publiczna prezentacja. Punktacja ministerstwa: 9.

3. Informacja o współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym

3.1. W obszarach wiedzy nauki społeczne i humanistyczne

3.1.1 Ekspertyzy i inne opracowania wykonane na zmówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorstw

 1. Dokumentacja i projekt badań budowy technicznej zespołu XV–XVII-wiecznych ikon z te- renu Polski. Badania i wyniki w publikacjach, raport z badań, Toruń 2011, wydruk kompute- rowy. Punktacja ministerstwa: 12.

3.2. W obszarze wiedzy sztuka

3.2.1. Projekty zrealizowane we współpracy ze środowiskami pozaartystycznymi

72. Projekt okładki do książki Technologia i technika malarska wybranych nowożytnych epitafiów z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009 (przyg. do druku T. Klejna), koncepcja projektu. Punktacja ministerstwa: 9.

73. Projekt okładki do książki Gdański warsztat malarski schyłku XVII i w XVIII wieku na przy­kładach wybranych portretów przedstawiających protestanckich duchownych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010 (przyg. do druku T. Klejna), koncepcja projektu. Punktacja ministerstwa: 9.

4.1. W obszarze sztuka

4.2.1 Członkostwo w międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych

Od 2012 r. członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków, ICOMOS, Polska (do teraz).

5. Informacja o osiągnięciach i dorobku dydaktycznym i popularyzatorskim

5.1. Opieka naukowa nad doktorantami i osobami ubiegającymi się o nadanie stopnia doktora

5.1.1. Wykaz prowadzonych prac doktorskich

5.2.1.1 Prace obronione

 1. mgr Bożena Szmelter-Fausek (studia doktoranckie), Gdański warsztat malarski schyłku XVI i początku XVII wieku na przykładzie twórczości Antona Möllera (1563/5–1611) i Hermana Hana (1574–1622) (praca obroniona 23.09.2013).

mgr Katarzyna Cybulska (studia doktoranckie), Warsztat malarski Marii Melanii Mutermilch

— Meli Muter (1876–1967), artystki Ècole de Paris, na podstawie obrazów olejnych z kolekcji Bolesława i Liny Nawrockich (praca obroniona 16.12.2014).

5.2.1.2. Prace w trakcie realizacji

mgr Łucja Brzozowska, Technologia i technika części rzeźbiarskich antwerpskich retabulów znaj­ dujących się w Polsce (przewód otwarty 26.03.2013).

mgr Marcin Fausek, Technologia i technika mazerunków na przykładzie XIX­wiecznej stolarki kościelnej z terenów Pomorza Zachodniego (przewód otwarty 14.05.2013).

mgr Kazimierz Bednarz, Badania technologiczne obrazu „Santa Conversatione” z Łososiny Górnej, a polskie malarstwo gotyckie drugiej połowy XV w. (powołanie na promotora przez Radę Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie z dnia 12.12. 2014 roku na skutek rezygnacji z funkcji promotora prof. Józefa Nykiela).

Wykaz recenzji prac doktorskich

mgr Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Materiały malarskie i technika w obrazach olejnych Aleksandra Gierymskiego, Toruń 2006, promotor: prof. dr art. kons. J. Flik. Instytut Konserwatorstwa i Zabytkoznawstwa UMK w Toruniu.

mgr Jacek Tomaszewski, Oprawa książkowa w Polsce 1450–1600. Studium tegumentologiczno­ikonograficzne, Warszawa 2007, promotor: dr hab. J. Pokora, prof. UKSW, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

mgr Aleksandra Gralińska-Grubecka, Problematyka badawcza i konserwatorska rzeźb oraz pomników ze zbrojonego betonu, Toruń 2013, promotor: prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz.

mgr Anna Urszula Zaręba, Problematyka technologiczna i konserwatorska pucharów fletowych, jako przykładu szkła leśnego prostego, promotor: prof. dr hab. Jadwiga W. Łukaszewicz. Obrona 19 maja 2015 r.

Wykaz recenzji prac habilitacyjnych

Recenzent postępowania habilitacyjnego dr Joanny Karbowskiej-Berent wszczętego w dniu 27.02.2015. Tytuł rozprawy Dezynfekcja chemiczna zabytków na podłożu papierowym — skuteczność i zagrożenia, Toruń 2014.

Wykaz udziału w komisjach habilitacyjnych

Sekretarz komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Bożeny Grzegorczyk wszczętego 29.01.2015 r., zakończonego 14.09.2015 r.

Wykaz prowadzonych prac magisterskich

Agnieszka Ruszkowska, Zachowane skrzydła malarskie dawnego ołtarza z Wróblewa datowane na koniec XV w. Materiał, technika, Toruń 2003 (na seminarium prof. dr. art. kons. J. Flika), praca nagrodzona: Nagroda im. Leonarda Torwirta (luty 2004).

Mirosław Wachowiak, Zachowane dwustronne skrzydła ołtarza helskiego, datowane ok. 1500 r. Materiał i technika, Toruń 2004 (na seminarium prof. dr. art. kons. J. Flika), praca nagrodzona: Nagroda im. Profesora Jerzego Remera (luty 2005).

Sylwia Wypchło, Techniki rysunku kompozycji w średniowiecznym malarstwie tablicowym oraz możliwości ich identyfikacji, Toruń 2005, praca nagrodzona: Nagroda im. Leonarda Torwirta (luty 2006).

Elena Bukiej, Kopia malarstwa gotyckiego — próba odtworzenia techniki i technologii, Toruń 2006.

Katarzyna Cybulska, Malowane tarcze zegarowe typu schwarzwaldzkiego na podłożu drewnia­ nym — technika i technologia na przykładzie wybranych zabytków w zbiorach polskich, Toruń 2007, praca nagrodzona: Nagroda im. Leonarda Torwirta (luty 2008).

Ewelina Pawlak, Wybrane obrazy z cyklu malowideł emporowych z kościoła św. Jana w Gdańsku jako przyczynek do poznania technologii i techniki nowożytnych warsztatów cechowych, Toruń, 2008.

Ewa Mitura, Matowienie złoceń według traktatu Strasburskiego, Toruń 2009.

Ilona Nałęcka-Czerniawska, Obraz „Matka Boska i Apostołowie” — technologia i technika, Toruń 2009.

Tomasz Bulewicz, Traktat Daniela Burleiga Parkhursta “The Painter In Oil” oraz tajniki warsz­ tatu Williama Bouguereau jako przyczynek do poznania techniki i technologii XIX­wiecznego ma­ larstwa akademicko­realistyczno­salonowego, Toruń 2009.

Tomasz Szymczak, Laserunki — wybrane opracowania malarskie i wstępna metodyka badaw­ cza, Toruń 2010.

Felicja Lamprecht, Warsztat malarski Marka Żuławskiego (1908–1985), Toruń 2011.

Diana Białkiewicz, Grymas Lisy — obszar niekończących się teorii i badań, Toruń 2011.

Natalia Gruszczyk, Technologia i technika tempery kazeinowej w malarstwie sztalugowym, Toruń 2011.

Agnieszka Cwynar, Technologia i technika uzyskiwania impastów na wybranych podobraziach płóciennych, Toruń 2012. Nagroda za pracę dyplomową im. Leonarda Torwirta, w tym część teoretyczną, (luty 2013).

Magdalena Chomiak, Perspektywa malarska na podstawie traktatów i badań własnych, Toruń 2013.

Ludwik Rumiński, Technologia i technika obrazu Jezus ukazujący się niewiastom, dat. ok. 1600 roku, z kolekcji prof. Wiesława Litewskiego, Muzeum Uniwersyteckie, UMK w Toruniu, 2014.

Magdalena Szalak, Warsztat malarski obrazu „Narodziny Jezusa”, dat. ok. 1640 roku, z kolekcji prof. Wiesława Litewskiego, Muzeum Uniwersyteckie, UMK w Toruniu, 2014.

Klaudia Barciszewska, Dwa tonda pejzażowe, przypisywane kręgowi Bruegla, z kolekcji prof. Wiesława Litewskiego, Muzeum Uniwersyteckie, UMK w Toruniu — oryginał czy falsyfikat? Ocena warsztatu malarskiego dzieł, 2014.

Magdalena Dyniec, Rekonstrukcja technologiczna wybranych mas formierskich.

Anna Kruszyna, Rekonstrukcja warsztatu malarskiego obrazu „Scena haremowa”, dat. ok. 1760 roku, z kolekcji prof. Wiesława Litewskiego, Muzeum Uniwersyteckie, UMK w Toruniu (badania, kopia), 2014.

Patrycja Mindykowska, Wybrane czerwone laki organiczne — zagadnienia technologiczne i ba­ dawcze, nagroda im. prof. Leonarda Torwirta za dyplom: część naukowo-badawczą pod kierunkiem dr hab. J. Olszewskiej-Świetlik i konserwatorsko-artystyczną pod kierunkiem dr K. Szczepińskiej (luty 2015).

Wojciech Iwaszczuk, Problematyka konserwacji i restauracji imitacji szat zwanych brokatami wytłaczanymi w malarstwie i rzeźbie polichromowanej, 2014.

Magdalena Stasiczak, Współczesne materiały malarskie, zagadnienia warsztatu malarskiego arty­ sty, 2014

Agnieszka Józefowicz, Warsztat malarski Josefa Ignáca Havelki określony na podstawie analizy dwóch dzieł: Świętego Piotra z Alkantary i Świętego Jana Nepomucena pochodzących z klasztoru oo. franciszkanów w Głubczycach, Toruń 2015.

Prace magisterskie w trakcie realizacji:

Ewelina Cieślińska, Zagadnienia techniki malarskiej na podstawie traktatu Gerarda de Lairesse, XVIII wiek.

Karolina Zembrzuska, Technologia i technika malarska obrazu ,,Sąd Ostateczny”, XVII w. z Kieżmarku.

Ludwik Rumiński, Warsztat malarski obrazu Narodziny Jezusa, szkoła flamandzka.

Monika Podleśna, Badania starzeniowe na podstawie obrazu Ukrzyżowanie autorstwa Pietera Coecke’a van Aelst (1502–1550)

Małgorzata Czyż, Badania współczesnych pasteli.

Wykaz recenzji prac magisterskich

Ewa Doleżyńska, Technologia i techniki malowania obrazów sztalugowych od XVI w. do połowy XVIII w. na podstawie dokumentacji prac studenckich realizowanych w ZTiTM w latach 1971– 1992, Toruń 2002, promotor: prof. dr art. kons. J. Flik.

Michał Ziemkiewicz, Budowa techniczna obrazu „Owocobranie” ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w świetle kompleksowych badań technologicznych, Toruń 2002, promotor: prof. dr art. kons. J. Flik.

Monika Filar, Technologia i techniki malowania obrazów sztalugowych od połowy XVIII do dru­ giej połowy XX wieku, Toruń 2003, promotor: prof. dr art. kons. J. Flik.

Miłosz Kwapiszewski, Dawne pasty do usuwania przemalowań na podobraziach drewnianych, Toruń 2003, promotor: prof. dr art. kons. B. Rouba.

Anna Kaczyńska, Retusz a rekonstrukcja — problem konserwacji XVI w., Toruń 2005, promo- tor: dr hab. D. Markowski.

Joanna Kozielec, Obraz „Święta Katarzyna Aleksandryjska” z kręgu Michaela Willmanna — studium warsztatu malarskiego, Toruń 2005, promotor: prof. dr art. kons. J. Flik.

Bartosz Sobolewski, Opracowanie metod nieniszczącego przygotowania powierzchni drewna, Toruń 2006, promotor: prof. dr hab. T. Ważny.

Magdalena Gabinet, Warsztat malarza na podstawie wnętrz pracowni w XVIII, XIX i połowie XX wieku, Toruń 2006, promotor: prof. dr art. kons. J. Flik.

Marta Stefanicka, Podobrazia zastępcze do malowideł na drewnie, których podłoża uległy znisz­ czeniu, Toruń 2006, promotor: dr hab. D. Markowski prof. UMK.

Renata Śpiewak, Obrazy malowane na płótnie bez użycia zaprawy. Ich stan zachowania, przy­ czyny zniszczeń i problematyka konserwatorsko­restauratorska, Toruń 2007, promotor: dr hab.

 1. Markowski prof. UMK.

Lucyna Siebieszuk, Zapomniana technika enkaustyczna stosowana do malowania obrazów, Toruń 2007, promotor: prof. dr art. kons. J. Flik.

Paulina Łopacka, Intarsja jako dekoracyjna technika zdobienia mebli i problem konserwacji tego typu obiektów, Toruń 2007, promotor: prof. dr hab. T. Ważny.

Bożena Szmelter, Malarstwo na szkle — zarys historii i techniki, stan zachowania, sposoby kon­ serwacji oraz badania właściwości i skuteczność środków do podklejania odspojonej warstwy ma­ larskiej do szkła, Toruń 2008, promotor: dr hab. D. Markowski, prof. UMK.

Żaneta Lipińska, Profesor Jan Juliusz Tajchman architekt — konserwator zabytków — teoretyk

— dydaktyk, Toruń 2008, promotor: dr hab. A. Majdowski, prof. UMK.

Anna Zaręba, Ustalenie aktualnych możliwości i ograniczeń dendrochronologicznego datowania drewna lipy, Toruń 2008, promotor: prof. dr hab. T. Ważny.

Zofia Sykucka, Międzywojenna architektura mieszkaniowa w Zalesiu Dolnym pod Warszawą, Toruń 2009, promotor: dr hab. A. Majdowski, prof. UMK.

Karolina Pyrkosz, Technika XVII­wiecznego malarstwa olejnego na blasze miedzianej na przykładzie obrazu „Krajobraz arkadyjski ze sceną mitologiczną” Cornelisa van Poelenburgha, Toruń 2009, promotor: dr hab. E. Basiul, prof. UMK.

Barbara Gmińska, Drewno w architekturze Nepalu. Badania obiektów z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Toruń 2009, promotor: prof. dr hab. T. Ważny.

Ewelina Nowakowska, Czynniki wpływające na trwałość spoiw stosowanych w dublowaniu obra­ zów na płótnie, Toruń 2010, promotor: dr hab. D. Markowski, prof. UMK.

Joanna Jurczak, Metody i techniki stosowane przez współczesnych fałszerzy obrazów, Toruń 2010, promotor: dr hab. D. Markowski, prof. UMK.

Barbara Kotwica, Problematyka konserwatorska zabytków z bursztynu, Toruń 2010, promotor: dr hab. J. Łukaszewicz, prof. UMK.

Maria Stemplewska, Problematyka konserwatorska zabytków bursztynu. Uzupełnienie ubytków w bursztynie, Toruń 2010, promotor: dr hab. J. Łukaszewicz, prof. UMK.

Karolina Babiarz, Wodorozcieńczalne impregnaty stosowane w konserwacji zabytków architek­ tury, Toruń 2011, promotor: dr hab. J. Łukaszewicz, prof. UMK.

Anna Smokowska, Badanie możliwości zastosowania preparatów krzemoorganicznych w formie kremówdohydrofobizacji obiektów zabytkowych, Toruń 2012, promotor: dr hab. J. Łukaszewicz, prof. UMK.

Ewelina Tałataj, Siedziba ziemiańska w Żelisławkach — studium historyczno­architektoniczne, Toruń 2012, promotor dr hab. A. Majdowski, prof. UMK.

Maja Skibicka, Badania właściwości współczesnych cegieł jako kryterium możliwości ich zastosowania w konserwacji ceramicznej architektury zabytkowej, Toruń 2013, promotor: dr hab.

 1. Łukaszewicz, prof. UMK.

Maria Wieczorek, Architektura i rozwój przestrzenny przedmieścia Mokre w Toruniu, Toruń 2014, promotor dr hab. A. Majdowski, prof. UMK.

Urszula Mikołajewska, Wpływ substancji barwiących na fotostabilność kompozycji żywic akrylowych i epoksydowych, Toruń 2014, promotor prof. dr hab. J. Łukaszewicz.

Joanna Mac, Problematyka konserwatorska zabytków z bursztynu — klejenie bursztynu, Toruń 2014, promotor prof. dr hab. J. Łukaszewicz.

Malwina Pasińska, Technologia i konserwacja wypełnień glinianych w konstrukcjach szachulcowych, Toruń 2014, promotor prof. dr hab. J. Łukaszewicz.

Adriana Lora, Problematyka technologiczna i konserwatorska lalek celuloidowych, Toruń 2014, promotor prof. dr hab. J. Łukaszewicz.

Milena Radzimska, Obraz Marcina Kitza pt. Krowy na pastwisku (1930 r.) z Muzeum Narodowego w Kielcach — analiza impastowej techniki malarskiej na podłożu tekturowym, Toruń 2015, promotor dr hab. Elżbieta Basiul, prof. UMK.

Wykaz prowadzonych dokumentacji badań budowy technicznej dzieł zabytkowych do prac dyplomowych

Beata Staszewska, Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich obrazu „Matka Boża przyjmująca fundację eremu w Rytwinach od św. Romualda i Benedykta”, VENANTE DA SUBIACO, 1627–1632 r., z kościoła pw. NMP W Rytwianach, pod kierunkiem: prof. dr. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1110, Toruń 2005.

Karolina Krawcewicz, Malwina Wypchło, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu olejnego na podobraziu drewnianym przedstawiający papieża św. Urbana — parafia rzymsko­

­katolicka w miejscowości Turkowy, pod kierunkiem: prof. dr. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 182, Toruń 2005.

Paulina Gref, Dokumentacja badań budowy technicznej dwustronnego obrazu na płótnie

„Madonna z Dzieciątkiem”; „Chrystus”, kościół rzymsko­katolicki w Nowem nad Wisłą, pod kierunkiem: prof. dr. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMi-RzP 1078, Toruń 2005.

Joanna Zyzik, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu na desce „św. Anna Samotrzeć”

— parafia rzymskokatolicka w Reszlu, pod kierunkiem: prof. dr. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1193, Toruń 2005.

Luiza Milewska, Dokumentacja badań budowy technicznej rzeźby polichromowanej „Orna­ mentalne zwieńczenie konfensjonału z Kaplicy Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w katedrze św. św. Janów w Toruniu ok. 1690 r.”, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1226, Toruń 2005.

Ewelina Nowakowska, Dokumentacja badań budowy technicznej XIX­wiecznego obrazu w technice olejnej na płótnie ze sceną „Nawiedzenie św. Elżbiety” z klasztoru franciszkanów we Włocławku, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej- Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1166, Toruń 2005.

Magdalena Targowska, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu nieznanego   artysty

„Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga Berndta von der Goltz” — Muzeum Regionalne w Szczecinku, pod kierunkiem: prof. dr art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1134, Toruń 2005.

Paulina Celecka, Michał Błażejewski, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu na płótnie „Cierniem koronowanie”, autor nieznany II poł. XVIII w. Parafia w Turzy Wielkiej, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Emilii Tworkowskiej, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1143, Toruń 2005.

Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Trójca Święta” Edwarda Petzolda, ok. 1850 r., pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1226, Toruń 2005.

Dominika Słomska, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Portret królowej pruskiej Elżbiety Ludwiki”, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1236, Toruń 2005.

Michał Lasek, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Madonna z Dzieciątkiem”, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Ju-styny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1175, Toruń 2005.

Renata Śpiewak, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu nieznanego artysty „Portret mężczyzny w kontuszu z gęsim piórkiem” (olej na płótnie, 2 poł. XVIII w., własność prywatna, dr Tomasz Kozłowski), pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1221, Toruń 2005.

Iwona Szewczyk, Dokumentacja badań budowy technicznej XVI­wiecznej rzeźby św. Elżbiety Węgierskiej, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej- Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1211, Toruń 2005.

Lena Ustinowa, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu w technice tłustej tempery na desce „Wniebowzięcie Matki Boskiej” ok. kon. XVI w. nieznanego autora — z kościoła Świętej Trójcy w Strzelnie, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1206, Toruń 2005.

Kaja Matwij, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Tablica upamiętniająca ojców i barci Zakonu Bernardynów zmarłych w Skępem” autorstwa Innocentego Sarnowicza OFM 1863, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1239, Toruń 2005.

Paulina Łopacka, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu na płótnie „Ucieczka do Egiptu” 2 poł. XVIII w., pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1301, Toruń 2005.

Ewa Pietrzykowska, Dokumentacja badań budowy technicznej rzeźby polichromowanej —

„Opłakiwanie Chrystusa”, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1290, Toruń 2005.

Anna Zaręba, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu olejnego na płótnie „Tronująca Madonna z Dzieciątkiem i aniołem”, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1284, Toruń 2006.

Bartosz Anusiak, Dokumentacja badań budowy technicznej joannickiej tablicy herbowej, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1308, Toruń 2006.

Ewa Mitura, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Adam i Ewa”, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1289, Toruń 2006.

Kamil Będkowski, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Toaleta”, Bolesław Cybis, 1928 r. ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons.

Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1303, Toruń 2006.

Małgorzata Gursztyn, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu na podobraziu drewnianym „św. Antoni Padewski”, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1293, Toruń 2006.

Malwina Wypchło, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „św. Anna Samotrzeć” z kościoła parafialnego pw. św. Bonawentury w Pakości, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1292, Toruń 2006

Katarzyna Cybulska, Dokumentacja badań budowy technicznej „Tarczy zegarowej typu

«szwarcwaldzkiego» z przedstawieniem pejzażowym miasta Bingen” ok. I poł. XIX w., własność Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1294, Toruń 2006.

Magdalena Gurba, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazów „Święty Franciszek” i „Święta Klara”, pod kierunkiem: prof. dr art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej- Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMi-RzP 1277 i 1291, Toruń 2006.

Lucyna Sadowska, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Święty Wawrzyniec” z konkatedry pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1313, Toruń 2006.

Sandra Benedyk, Dokumentacja badań budowy technicznej — ikona „Matki Boskiej z Dzieciątkiem (Hodegetria)”, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Jó-zefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1338, Toruń 2007.

Bożena Szmelter, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu pt: „Portret papieża Leona XIII”, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMi-RzP 1322, Toruń 2007.

Katarzyna Róg, Dokumentacjabadańbudowytechnicznejobrazu„Matka Boskaz Dzieciątkiem”, pod kierunkiem: prof. dr art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1316, Toruń 2007.

Anna Łopuska, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu olejnego na desce „Matka Boska z Dzieciątkiem”, autor nieznany, Parafia rzymsko­katolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej w Nieborowie, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej- Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1334, Toruń 2007.

Aleksandra Hadała, Magdalena Zacharska, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu

„Pokłon pasterzy” z miejscowości Kawki, parafia Nieżywięć, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1283, Toruń 2007.

Karolina Pyrkosz, Dokumentacja badań budowy technicznej epitafium Andrzeja Schmacka z Chełmna, koniec XVII w., pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1285, 1335, Toruń 2007.

Justyna Walczak, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Portret Louisy von Kanitz”, pod kierunkiem: prof. dr art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1345, Toruń 2007.

Barbara Gmińska, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Ukrzyżowanie” początek XVII w., pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej- Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMi-RzP 1333, Toruń 2007.

Ewelina Pawlak, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu olejnego malowanego na płót­ nie „Aniołowie u Abrahama” z XVII­ego wieku z Muzeum Narodowego w Gdańsku, pod kierun- kiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMi-RzP 1340, Toruń 2007.

Agata Lubochońska, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Jakub walczący z anio­ łem”, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1340, Toruń 2007.

Magdalena Kapka, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „św. Florian”, XVIII w. z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1344, Toruń 2007.

Natalia Pawłowska, Dokumentacjabadańbudowytechnicznejobrazu„Madonnaz Dzieciątkiem” XVII/XVIII w., pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej- Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1282, Toruń 2007.

Dagmara Wojak, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu olejnego na płótnie

„Ukrzyżowanie” z kościoła rzymsko­katolickiego pw. Najświętszej Marii Panny w Rytwianach, pod kierunkiem: prof. dr art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMi-RzP 1111, Toruń 2007.

Stanisław Socha-Bystroń, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu epitafijnego Rauterów z 1612 r. z kościoła w Drogoszach, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1192, Toruń 2007.

Teresa Łękawa, Dokumentacja badań budowy technicznej ikony „Modlitwa w Ogrójcu”, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 899, Toruń 2007.

Kamila Matwiejszyn, Dokumentacja badań budowy technicznej rzeźby polichromowanej „św. Anny z Dzieciątkiem i NMP”, stanowiących grupę rzeźbiarską „św. Anna Samotrzecia”, pod kie- runkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1356 i 1357, Toruń 2008.

Hanna Rubnikowicz, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu olejnego na płótnie „św. Antoni z Padwy”, z 1875, Tarczyńskiego, parafia rzymsko­katolicka pw. św. Katarzyny, Łęg pro­ bostwo, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik. prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1354, Toruń 2008.

Dawid Popławski, Dokumentacja badań budowy technicznej rzeźb polichromowanych, „Bóg Ojciec i Chrystus” zołtarzowej grupy „Trójcy Świętej”, autor nieznany, 1626 rok, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1368 i 1369, Toruń 2008.

Tomasz Bulewicz, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Bóg Ojciec”, pod kierun- kiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1360, Toruń 2008.

Monika Suprun, Aleksandra Szarszewska, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu dwustronnego „Immaculata kamieniowanie św. Szczepana”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1358, Toruń 2008.

Beata Ludwin, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Szlachcic”, Jan Czesław Moniuszko, ok. 1900 r., własność prywatna, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej- Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1379, Toruń 2008.

Magdalena Stasiczak, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Święty Antoni  z Padwy”, pod kierunkiem: prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny Olszewskiej- Świetlik, mgr Małgorzaty Górzyńskie, nr inw. ZKMi-RzP 1133, Toruń 2008.

Marta Burdukiewicz, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Portret Marii Barbary von Brumsen”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1375, Toruń 2008.

Barbara Feiertag, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Portret Amalii Karoliny Burggrafin und Grafin zu Dohna” 1766 c. F. Wessel, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1376, Toruń 2008.

Anna Ziemecka, Dokumentacja badań budowy technicznej drewnianej, polichromowanej rzeźby, przedstawiającej Hioba, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMi-RzP 1307, Toruń 2008.

Dominika Sikorska, Dokumentacja badań budowy technicznej ikony „Matki Bożej Opieki (Pokrowa)” I poł XIX w., pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1350, Toruń 2008.

Paulina Drobisz, Dokumentacja badań budowy technicznej rzeźby polichromowanej „Madonna z Dzieciątkiem” z Sierot, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMi-RzP 1355, Toruń 2008.

Sebastian Smagłowski, Dokumentacja badań budowy technicznej „Tablicy herbowej F.L. Wilhelma Philippa von Vincke”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMi-RzP 1309,1310, Toruń 2008.

Agata Warszewska, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu nr 44 z cyklu „Hors cadre” Aleksandra Kobzdeja, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMi-RzP 1374, Toruń 2008.

Monika Kwiatkowska, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Portret księcia pruskiego Fryderyka Henryka Ludwika”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1377, Toruń 2008.

Mikołaj Wojdak, Dokumentacja badań budowy technicznej rzeźby polichromowanej „św. Helena”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1408, Toruń 2009.

Dorota Borowiec, Dokumentacja badań budowy technicznej rzeźby polichromowanej „Chrystus Ukrzyżowany”, autor nieznany pocz. XVIII w., własność Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik. prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1367, Toruń 2009.

Adam Nóżka, Dokumentacja badań budowy technicznej rzeźby polichromowanej „Krucyfiks Serafiński”, I ćw. XIV w., pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1347, Toruń 2009.

Agnieszka Kuligowska, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu z przedstawieniem Matki Boskiej Częstochowskiej(wstyluludowym), podkierunkiem: drhab. Justyny Olszewskiej- Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1420, Toruń 2009.

Joanna Jurczak, Dokumentacjabadańbudowytechnicznej obrazu„Matka Boskaz Dzieciątkiem”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1401, Toruń 2009.

Ewelina Miśkiewicz, Dokumentacja badań budowy technicznej parawanu 4­skrzydłowy, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1336, Toruń 2009.

Anna Monika Maćkowiak, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Portret świętego Ludwika d’Anjou” z II połowy XVIII wieku, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej- Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1367, Toruń 2009.

Tomasz Szymczak, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Portret Georga Hanpesa”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1418, Toruń 2009.

Anna Maria Stelmaszak, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Ofiara Izaaka” II poł. XVII w., pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1367, Toruń 2009.

Barbara Michałowska, Dokumentacja badań budowy technicznej feretronu „św. Roch” (awers) i „św. Rozalia” (rewers) autor nieznany, ok. II poł. XIX w., pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1426, Toruń 2009.

Julia Kisielewska, Dokumentacja badań budowy technicznej rzeźby polichromowanej „Pieta”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1196, Toruń 2010.

Daria Zasada, Dokumentacja badań budowy technicznej rzeźb polichromowanych, „Nieznany prorok”, „Aaron”, 2 poł. XIX wieku, Trzemeszno Lubuskie, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1447, 1448, Toruń 2010; Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Portret Magnusa Doenhoffa”, XVIII wiek, autor nieznany, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej- Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1442, Toruń 2010.

Roma Gordon, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Martwa natura Antoniego Zydronia”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKiRSzN 0002, Toruń 2010.

Anna Żyska, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Portret rodziny Pisanich” Jan Rustem, ok. 1832, Muzeum Narodowe w Gdańsku, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1442, Toruń 2010.

Felicja Lamprecht, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Widok katedry w Berlinie” Richard Eschke, XIX/XX w., Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1446, Toruń 2010; Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Portret Karola Ottona Christiana Donhoffa”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP, Toruń 2010.

Dagmara Kończalska, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Święty Leonard”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1417, Toruń 2010.

Diana Białkiewicz, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Portret familijny Marii Gotlieby von Kanitz”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1440, Toruń 2010.

Karolina Ryfka, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Impresje”, 1959 r. H. Krzysz­ tofiak, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKiRSzN 0004, Toruń 2010.

Agnieszka Obłąk, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „św. Krzysztof z Dzieciątkiem Jezus”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1441, Toruń 2010.

Agnieszka Cwynar, Dokumentacja badań budowy technicznej fragmentu „Panoramy Siedmiogrodzkiej”, 1897 r., autor: Jan Styka, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej- Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, ZKiRSzN, Toruń 2010.

Małgorzat Perz, Dokumentacja badań budowy technicznej para rzeźb polichromowanych, postacie kobiece, fragment nieistniejącej nastawy ołtarzowej w Bartoszycach — Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1444, 1445, Toruń 2010.

Natalia Markunas, Dokumentacja badań budowy technicznej sakrarium 1 poł. XV w., kościół św. Piotra i Pawła w Mariance Pasłęckiej, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1436, Toruń 2010.

Ilona Głuchowska, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Salomea Dzieduszycka”

 1. Pitschmann poł. XVIII w. Muzeum Narodowe Poznań, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1149, Toruń 2010.

Karolina Belczyk, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Kobieta karmiąca dziecko”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKiRSzN 0007, Toruń 2011.

Anna Czemżyńska, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Dziewczyna z kotem” autor nieznany lata 30 XX w., pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, ZKiRSzN, Toruń 2011.

Tomasz Ginter, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Dzieci bawiące się kul­ kami”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1465, Toruń 2011.

Kacper Kacprzak, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „św. Walenty XVIII”, autor nieznany, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1476, Toruń 2011.

Aleksandra Kiczuk, Dokumentacja badań budowy technicznej rzeźby przedstawiającej Chrystusa Zmartwychwstałego, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMi-RzP 1466, Toruń 2011.

Krzysztof Kosiński, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu na płótnie „Widok na Piazeftę w Wenecji”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKiRSzN 008, Toruń 2011.

Sylwia Kudła, Dokumentacja badań budowy technicznej rzeźby „św. Jan Nepomucen”, 3. ćwierć XVIII w. Stare Gliwice, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMi-RzP 1470, Toruń 2011.

Angelika Lament, Dokumentacja badań budowy technicznej rzeźby przedstawiającej anioła, XVIII wiek, z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1468, Toruń 2011.

Karol Nawrocki, Dokumentacja badań budowy technicznej rzeźby przedstawiającej anioła XVIII wiek, z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1469, Toruń 2011.

Aleksandra Sprada, Dokumentacja badań budowy technicznej dwóch obrazów bez tytułu Aleksandra Kobzdeja, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKiRSzN, Toruń 2011.

Agnieszka Śpiewak, Dokumentacja badań budowy technicznej rzeźby przedstawiającej Boga Ojca, lata 60. XIXw., pochodzącej z Bytomia CD, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej- Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1467, Toruń 2011.

Kaja Kowalczyk, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Pejzaż abstrakcyjny/ Akt”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKiRSzN 022, Toruń 2012.

Pola Berdensdorff, Dokumentacja badań budowy technicznej rzeźby polichromowanej „Krucyfiks procesyjny”, kon. XIX/pocz. XX w., pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej- Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1493, Toruń 2012.

Ludwik Rumiński, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Szeroka szczelina w bie­ lach”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKiRSzN 023, Toruń 2012.

Jagoda Mugaj, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „św. Alberyk”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1451,Toruń 2012.

Sylwia Ziemlewicz, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Święta Katarzyna”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1484, Toruń 2012.

Milena Radzimska, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Drzewo genealogiczne św. Franciszka”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1485, Toruń 2012.

98 Kinga Kwapisz, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Ryba”, Zbigniew Litwin, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKiRSzN 0024, Toruń 2012.

Weronika Rejter, Dokumentacja badań budowy technicznej rzeźby drewnianej „św. Apolonii” z Karnkowa, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1479, Toruń 2012.

Ewa Ryś, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu rzeźby fragment przedpiersia empory płycina II poł. XVII w. z kościoła św. Bartłomieja w Pasłęku, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1504, Toruń 2012.

Paweł Dyczewski, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Chrystus spotykający uczniów w drodze do Emaus”, XIX/XX w., pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej- Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKiRSzN 025, Toruń 2012.

Magdalena Chomiak, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Feretron z Pelplina”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr. inw. ZKmiRzP 1503, Toruń 2012.

Karolina Machałek, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Abstrakcja 1” i „Abstrakcja 2”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKiRSzN 0030, Toruń 2012.

Klaudia Barciszewska, Dokumentacja badań budowy technicznej rzeźby polichromowanej „Krucyfiks z podstawą”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP, 1492, Toruń 2013.

Agnieszka Chenc, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Kompozycja różowa”. Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu przedstawiającego portret nieznanego mężczyzny, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKiRSzN 0029,0036, Toruń 2013.

Ewelina Cieślińska, Dokumentacja badań budowy technicznej rzeźby polichromowanej „Krucyfiks procesyjny” (Unicki), autor nieznany, Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku, pod kie- runkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1515, Toruń 2013.

Magdalena Dyniec, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Pokłon pasterzy”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP, Toruń 2013.

Gaja Gąsecka, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu — dwa obrazy sztalugowe na­ malowane na jednym podobraziu płóciennym autorstwa Włodzimierza Terlikowskiego „Martwa natura z różami” z 1944 r (awers) oraz „Portret mężczyzny” z 1946 r (rewers), pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKiRSzN 0028, Toruń 2013.

Wojciech Iwaszczuk, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Portret młodzieńca”, XIX w., pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKiRSzN 0027, Toruń 2013.

Patrycja Mindykowska, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Ostatnia wieczerza” z predelli ołtarza protestanckiego w Piastach Wielkich, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1519, Toruń 2013.

Jacek Olender, Dokumentacja badań budowy technicznej malowidła na blasze „Grupa Ukrzyżowania”, XIX w., pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1513, Toruń 2013.

Aleksandra Porada, Dokumentacjabadańbudowytechnicznej obrazu„Portret św. Bonawentury”, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1502, Toruń 2013.

Klaudia Rajman, Dokumentacja badań budowy technicznej rzeźby polichromowanej, rzeźba oł­ tarzowa „Postać anioła adorującego”, ok. 1680 klasztor oo. Franciszkanów w Pakości, pod kie- runkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP, 1495, Toruń 2013.

Anna Sularz, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu „Scena haremowa”, autorstwa Johanna Konrada Seekatza, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, Toruń 2013.

Iwona Włodarczyk, Dokumentacja badań budowy technicznej rzeźby polichromowanej — XVIII w relikwiarz, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1537, Toruń 2014.

Agnieszka Józefowicz, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu pt. Święty Piotr z Alkantary, ok. 1760 r., pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1540, Toruń 2014.

Aleksandra Prejs, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu pt. Grosz czynszowy, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof.UMK, mgr Małgorzty Górzyńskiej, Toruń 2014.

Kalina Laboch, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu pt. Akt kobiecy, Nathana Wasserbergera (1928­2012), pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzty Górzyńskiej, nr inw. ZKiRSzN 038, Toruń 2014.

Katarzyna Waloszek, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu pt. Opiekunka legionistów?, Ignacy Inkas, 1918 r., pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKiRSzN 037, Toruń 2014.

Elżbieta Hałaszkiewicz, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu pt. Chrystus, Aniela Pająkówna, 1895 r., pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof.UMK, mgr Małgorzty Górzyńskiej, nr inw. 039 ZKiRSzN, Toruń 2014

Alicja Mogielska, Dokumentacja badań budowy technicznej — element intarsjowanego konfe­ sjonału, koniec XVII w. z kościoła św. Bartłomieja w Pasłęku, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1538, 1539, Toruń 2014.

Aleksandra Krajeńska, Dokumentacja badań budowy technicznej dekoracji ściennej z dawnej siedziby Bractwa Kurkowego w Toruniu, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, Toruń 2014.

Bogumiła Karwacka, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu pt. Nieokreślony, Stanisława Torysowskiego, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKiRSzN 035, Toruń 2014.

Karolina Mrugalska, Dokumentacja badań budowy technicznej Monstrancji promienistej z XIX w. z kościoła w Mariance koło Pasłęka, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej- Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1568, Toruń 2015.

Anna Faron, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu Chrystus przed Kajfaszem, II poł. XVIII w., pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1501, Toruń 2015.

Karolina Zembrzuska, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu Sąd ostateczny z ko­ ścioła w Kieżmarku, 2 ćw. XVII w., pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. ZKMiRzP 1572, Toruń 2015.

Paulina Juszczyk, Dokumentacja badań budowy technicznej malowidła ściennego z przedstawieniem św. Rocha z Aniołem, kościół w Pyzdrach, 1596 r., pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, Toruń 2015.

Aleksandra Wysokińska, Dokumentacja badań budowy technicznej malowidła ściennego ze sceną Zwiastowania, pościł w Pyzdrach 1596 r., pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej- Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, Toruń 2015.

Magdalena Lewkowicz, Dokumentacja badań budowy technicznej malowidła  ściennego

„Nagroda dla strzegących przykazań i kara dla czcicieli bestii”, XV/XVI, klasztor w Pyzdrach, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, Toruń 2015.

Katarzyna Butrym, Katarzyna Matusz, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu Polonia, Fryderyka Pautcha, ok. 1944 r., pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. 041 ZKiRSzN, Toruń 2015.

Aleksandra Kapella, Dokumentacja badań budowy technicznej — wnętrze kościoła pocz. XX w., pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej,Toruń 2015.

Marta Dąbrowska, Dokumentacja badań budowy technicznej obrazu Studium głowy kobiety, Wojciecha Gersona ok. 1880–1885, pod kierunkiem: dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK, mgr Małgorzaty Górzyńskiej, nr inw. 044 ZKiRSzN Toruń 2015.

Aktywny udział w imprezach popularyzujących naukę

VII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, 19-22.04.2007, warsztaty pt. Przygoda z konserwacją, prowadzący: J. Olszewska-Świetlik, Koło Naukowe Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki: K. Michalak, A. Nózka, B. Iwaszkiewicz.

VIII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, 24-27.04.2008, warsztaty pt. Przygoda z konserwacją, prowadzący: J. Olszewska-Świetlik, Koło Naukowe Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki: A. Nóżka, B. Iwaszkiewicz, K. Czyż.

IX Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, 23-26.04.2009, warsztaty pt. Przygoda z konserwacją, prowadzący: J. Olszewska-Świetlik, Koło Naukowe Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki: S. Kudłą, I. Umer, A Śpiewak.

X Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, 16-20.04.2010, warsztaty pt. Przygoda z konserwacją, prowadzący: J. Olszewska-Świetlik, Koło Naukowe Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki: J. Olender.

XV Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, 17-21.04.2015, Sekret króla Midasa — warsztaty z ,,zamieniania” w złoto, prowadzący: J. Olszewska-Świetlik, Koło Naukowe Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki: P. Świetuszak.

Wykład w ramach warsztatów: The Significance of the Technology and Techniques of Works of Art in Research, for Interpretation of Results, and in Determining the Authenticity of Artworks, wykład: E. Basiul, J. Olszewska-Świetlik, M. Sitkiewicz, B. Smelter-Fausek.

 1. Olszewska-Świetlik, Obraz przedstawiający na awersie Adorację Dzieciątka , Obrzezanie na rewersie Zwiastowanie, dat. 1480, ,,Toruńskie wiadomości kościelne”, red. R. Raszkowski, R. 23: nr 1/2, 2015.
 2. Olszewska-Świetlik, Święto Bazyliki Katedralnej, Zobacz katedrę na nowo, 11.06.2015 r. specjalne zwiedzanie bazyliki katedralnej O gotyckiej kwaterze ołtarzowej z Kościoła Świętojańskiego i jej najnowszej konserwacji — wykład.

Inne osiągnięcia

Autorstwo niepublikowanego dzieła artystycznego

Kopia, fragment postaci Marii na podstawie Retabulum z kościoła św. Piotra i św. Pawła w Strzegomiu, awers, skrzydło lewe Ofiarowanie Chrystusa w świątyni, Mistrz lat 1486/87, szkoła śląska 1486–1487, wym. 35 × 27 cm (z ramą 44,5 × 36 cm), rok wykonania: 2006.

Portret św. Marii Faustyny Kowalskiej (1905–1938), 35 × 27 cm (z ramą 44,5 × 36 cm), rok wykonania: 2011.

Pokłon trzech króli — kopia fragmentu Retabulum św. Szymona i św. Judy Tadeusza z lat 1485–1490 z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, technika mieszana, płótno, 33 × 24 cm, rok 2010.

Portret mężczyzny w konwencji dawnej, technika mieszana, wymiary 35 × 29 cm, rok wy- konania 2012.

Informacja o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi lub działającymi w zakresie sztuki w kraju

Od 1996 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków (do teraz).

Od 2004 r. członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Oddział Toruński (do teraz).

Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie Ochrona Zabytków Ruchomych, specjalizacja Konserwacja Rzeźby Drewnianej, w okresie 4.06/2001–18.05.2004.

Od 2005 członek Stowarzyszenia „Dziedzictwo Torunia” (do teraz).

Członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od 16.06.2009 r. (do teraz).

Od 2010 r. członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (do teraz).

Członek składu Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki, powołanie lipiec 2012.

Współpraca z placówkami muzealnymi w Polsce (m.in. Muzeum Narodowym w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Muzeum Okręgowym w Toruniu).

Wykaz działalności organizacyjnej

Senator Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2005–2008.

Opiekun Koła Naukowego Studentów Konserwacji Dzieł Sztuki od 1.12.2006 r. (do teraz).

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego oraz pomysłodawca międzynarodowej konferencji: Technologia i technika w badaniach dzieł sztuki, Toruń 25-26.11.2010 r., UMK, Zakład Technologii i Technik Malarskich, Technology and Technique in Research on the Works of Art „Ars Sine Scientia Nihil Est”, Toruń (Poland) 25-26 November 2010.

Członek Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu ds. Nauczycieli Akademickich na lata 2012–2016.

Kierownik studiów doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki (od 2015 do teraz).

Organizacja wraz z zespołem warsztatów międzynarodowych: Multidisciplinary Research on Works of Art Toruń, Poland 2015, September 28th–October 2nd, Scientific coordinator: Justyna Olszewska-Świetlik, secretary: M. Sitkiewicz, B. Szmelter-Fausek.